Excel
Kursa nosaukums Lopkopība II
Kursa kods LauZP078
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 22.5
Kopējais stundu skaits kursā 607.5
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 600
Kursa apstiprinājuma datums 28/02/2019
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., pasn. Dace Bārzdiņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Profesionālas prakses laikā studenti veic prakses vadītāja nozīmētus individuālus uzdevumus lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībās/ uzņēmumos/ organizācijās (prakses vietās). Padziļina praktiskās iemaņas dažādu sugu dzīvnieku un putnu produktivitātes, eksterjera pazīmju, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā. Prakses vietā iegūst informāciju par kursa programmas saturā izvirzītajiem uzdevumiem. Atbilstoši kompetencei piemērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc profesionālās prakses studentam būs:
•zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku zootehnisko uzskaiti, ciltsdarbu, produkcijas ieguves un uzglabāšanas noteikumu ievērošanu. Gala pārskata saturs liecina par studenta vispārējām pamatzināšanām nozarē un profesijā.
•prasme apkopot, sistematizēt un analizēt lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes, atražošanas un produkcijas ieguves datus, izdarot loģiskus secinājumus. Gala pārskata un prezentācijas saturs liecina par apkopoto datu loģisku analīzi un precīzi izdarītiem secinājumiem par prakses laikā paveikto. •kompetenti risināt problēmas un pieņemt lēmumus, paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi uz lopkopības produkcijas ražošanu. Gala pārskata un prezentācijas saturs liecina par studenta kompetenci analizēt, apspriest un prakses aizstāvēšanā diskutēt par praktiskiem jautājumiem nozarē un profesijā.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Iepazīšanas ar prakses vietu. Saimniecības specializācijas virziens, ražošanas rādītāji pēdējo 3 gadu laikā.
2. Lopkopības produkcijas ražošanas rādītāju uzskaite, novērtēšana un analīze saimniecībā.
3. Saimniecībā audzēto lauksaimniecības dzīvnieku vai putnu šķirņu raksturojums, apzīmēšana, reģistrēšana un uzskaite.
4. Dzīvnieku eksterjera pazīmju raksturojums, vērtēšanas metodes, iegūto datu analīze.
5. Selekcijas darba novērtējums saimniecībā.
6. Starppārskata sagatavošana un iesniegšana.
7. Dzīvnieku vai putnu turēšanas tehnoloģiju raksturojums.
8. Dzīvnieku fermu mikroklimata analīze.
9. Mēslu uzglabāšana saimniecībā.
10. Dzīvnieku veselības stāvoklis un tā ietekmējošo faktoru analīze.
11. Saražotās un iepirktās lopbarības apjoms saimniecībā. Lopbarības patēriņa ekonomiskais vērtējums.
12. Barības līdzekļu kvalitātes vērtējums un analīze.
13. Saimniecībā esošās barības devas analīze.
14. Prakses atskaites sagatavošana un iesniegšana. 15. Prakses aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana un prakses aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi izpildīta prakses programma, kur jābūt iesniegtam starppārskatam, gala pārskatam un pievienotai atsauksmei no prakses vietas vadītāja. Prakses gala vērtējumu veido gala pārskats 40%, prezentācija 20% un diskusija 20% no kopējā prakses vērtējuma.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgi izpildīt uzdotos prakses uzdevumus. Prakses starppārskatu iesniedz elektroniski. Gala pārskatu ievieto e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Vērtējumu papildus ietekmē starppārskata iesniegšanas laiks un kvalitāte. Ja starppārskats nav iesniegts laikā un ir sliktā kvalitātē, prakses gala vērtējums nepārsniedz 7 balles.
Obligātā literatūra
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājaslapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3. LLU LF izstrādātie Studiju darbu noformēšanas noteikumi.
Papildliteratūra
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. [skatīts 01.03.2019.] Pieejams: http://www.laukutikls.lv/racionalu-piena-lopkopibas-razosanas-modelu-rokasgramata 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691–1598.
2.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.
Piezīmes
Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.