Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Akvakultūra
Kursa kods LauZP077
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 22/06/2012
Atbildīgā struktūrvienība Mūžizglītības centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas doktors, doc. Ruta Medne

Kursa anotācija
Programmas mērķis sniegt zināšanas par būtiskākajiem aspektiem akvakultūras ekoloģijā, likumdošanā un akvakultūras dzīvnieku audzēšanas biotehnoloģijās. Veidot izpratni par akvakultūras uzņēmuma plānošanu, hidrobiontu ekoloģiju, bioloģiju un audzēšanas procesu.
Kursa plāns
Akvakultūras sociāliekonomiskie pamati
Akvakultūras attīstība
Akvakultūras darbību regulējošie normatīvie akti
Zivju un vēžu anatomija
Zivju un vēžu fizioloģijas. Stress. Imunitāte. Imunizācijas pasākumi
Zivju bioloģija ekoloģija
Akvakultūras ekoloģiskie aspekti (ūdens kvalitāte)
Zivju barības organismu audzēšana
Dīķsaimniecība
Recirkulārās audzēšanas sistēmas
Jaunu akvakultūras sugu audzēšana
Zivju barošanās, zivju barības veidi, barības vērtība, barības devu sastādīšana
Zivju gaļas kvalitāti ietekmējošie faktori
Zivju audzētavas organizēšana un ražošanas plānošana Praktiskās nodarbības zivju audzētavā
Pamatliteratūra
1. Lucas J. S., Southgate P.C. Aquaculture Farming Aquatic Animals and Plants. Blackwell Publishing, 2005. 502 p.
2. Stoskopf M. K. Fish medicine. London: W B Saunders Company, 1993. 880 p.
3. Bregnballe J. Recirkulācijas tehnoloģijas akvakultūras attīstībā Eiropas Savienībā. Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmata 2007. 120.-122.lpp. 4. Pillay T.V.R., Kutty M.N. Aquaculture. Principles and Practice. Blackwell Publishing , 2005. 624 p.
Papildliteratūra
1. Wooton, R. J. Ecology of Teleost Fishes. Chapman & Hall, 1990. 195 p.
2. Costa-Pierce B.A. Ecology as the paradigm for the future of aquaculture Ecological aquaculture. Blackwell Publ., 2002. 339-372 pp.
3. Maizītis Z. Zivju un vēžu audzēšana. Rīga: Līdums, 2002. 64 lp. 4. Woynarovich A., Hoitsy G., Moth-Poulsen T. Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos apjomos. Roma:FAO, 2011. 92 lpp.,
Periodika un citi informācijas avoti
1. Zivsaimniecības gadagrāmata. ISSN 1407–1959.
Piezīmes
Iepriekšējā izglītība - vidējā, vidējā profesionālā.