Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Laukkopība II
Kursa kods LauZP056
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 16
ECTS kredītpunkti 24
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
lauksaimniecības maģistrs, lekt. Indulis Melngalvis
Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. (Emeritus) Andris Bērziņš

Kursa anotācija
Prakses laikā studenti, atkarībā no prakses saimniecības specializācijas virziena, padziļina praktiskās iemaņas kultūraugu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc profesionālās prakses Laukkopība II studentam būs:
• nostiprinātas zināšanas un kritiska izpratne agronomiskajos jautājumos; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar prakses saimniecības praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām;
• prasmes izvērtēt sējumu stāvokli, noteikt un izvērtēt kaitīgo organismu izplatību, kā arī pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti; pratīs vadīt un organizēt lauku darbus; • kompetence- spēja patstāvīgi vadīt graudu, rapšu, kartupeļu un citu laukaugu audzēšanu, izmantot jaunākos zinātniskos atklājumus un ekonomiskās likumsakarības nozares pilnveidošanai, patstāvīgi vadīt zemnieku saimniecības ražošanas darbu un celt savu kvalifikāciju.
Kursa plāns
1 Saimniecības vispārējais, t.sk. augšņu raksturojums un specializācijas virziens
2 Ražošanas rādītāji pēdējo 3 gadu laikā
3 Saimniecības darbības analīze Latvijas labāko saimniecību vērtējumā
4 Augkopības stāvokļa vispārējs vērtējums
5 Augkopības produkcijas audzēšanas tehnoloģijas vērtējums
6 Sēklkopības sistēma un kvalitatīva sēklas materiāla sagatavošana
7 Kultūraugu mēslošanas sistēma saimniecībā
8 Augu aizsardzības sistēma
9 Lopkopība un lopbarības ražošana
10 Dārzkopība un pārējās palīgnozares, to raksturojums
11 Meliorācijas sistēmas stāvokļa vērtējums
12 Darba samaksas organizācija
13 Saimniecības finansu sistēma
14 Sabiedrisko pasākumu organizācijamva vai dalība saimniecībā/ pagastā/ skolās. Informācija tuvākajās skolās par LLU
15 Prakses atskaites sagatavošana 16 Prakses laikā ievākto nezāļu, slimību, kaitēkļu un to bojājumu kolekciju noformēšana un prakses pārskatu aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses vietas un nozaru ražošanas rādītāju raksturojums, analīze. Profesionālās prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana. Praksi vērtē: ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki, 2001. 247 lpp.
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana. O. Nikodemus red. O. Nikodemus, A.Kārkliņš, M. Kļaviņš u.c. Rīga: Akadēmiskais apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne, 2004. 159 lpp. 4. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
Papildliteratūra
1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals u.c. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp.
3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Pieejams: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/iespieddarbi.aspx 4. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. Ozolnieki: SIA LLKIAC. Pieejams:http://www.llkc.lv/web/?id=400459
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
Piezīmes
Obligāta prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" Laukkopības specializācijā.