Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dārzkopība II
Kursa kods LauZP031
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 17
ECTS kredītpunkti 25.50
Kopējais stundu skaits kursā 680
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., Aija Dižgalve

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Prakses laikā studenti, atkarībā no prakses saimniecības specializācijas virziena, padziļina praktiskās iemaņas apstādījumu augu un dārzaugu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas un izpratne augļkopības, daiļdārzkopības, dārzeņkopības, augu aizsardzības un agroķīmijas jomā; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar saimniecību praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām;
•prasmes diagnosticēt kaitīgos organismus, noteikt to izplatību un attīstības pakāpi, ievākt to kolekcijas, apsekot dārzaugu sugas un izvērtēt to šķirņu izvēles nosacījumus, pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju; •kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt saimniecības agrotehnisko pasākumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Saimniecības vispārējais, t.sk. augšņu raksturojums un specializācijas virziens.
2 Ražošanas rādītāji pēdējo 3 gadu laikā, to analīze.
3 Saimniecības darbības analīze Latvijas labāko saimniecību vērtējumā.
4 Dārzkopības stāvokļa vispārējais raksturojums.
5 Dārzkopības produkcijas audzēšanas tehnoloģiju vērtējums. Pārskats LLU par prakses norisi un bakalaura darbu.
6 Augļu dārzu ierīkošanas un uzturēšanas pasākumu sistēma.
7 Dārzaugu mēslošanas sistēma saimniecībā.
8 Augu aizsardzības sistēma.
9 Dārzkopības produkcijas ražošana.
10 Dārzkopība un pārējās palīgnozares, to raksturojums.
11 Kokaugu un puķu kultūru audzēšanas tehnoloģijas vērtējums. Pārskats par LLU prakses norisi un bakalaura darbu.
12 Darba samaksas organizācija.
13 Saimniecības finansu un kredītu sistēma.
14 Sabiedrisko pasākumu organizēšana vai dalība saimniecībā, pagastā, skolās. Informācija tuvākajās skolās par LLU.
15 Prakses pārskata sagatavošana. 16 Prakses laikā ievākto nezāļu, slimību, kaitēkļu kolekciju noformēšana un prakses pārskatu aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses vietas, tās nozaru ražošanas rādītāju raksturojums un analīze atbilstoši programmai. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana. Prakses laikā obligātas ir 2 starpatskaites LLU par prakses un bakalaura darbu izstrādes norisi, pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā. Ņemot vērā konkrētus, no praktikanta neatkarīgus apstākļus (piem., meteoroloģiskos), studiju kursa plāna saturs var tikt mainīts pa nedēļām, saskaņojot to ar prakšu vadītājiem, bet pilnībā izpildot prakses programmas prasības. Praksi vērtē: ieskaite ar atzīmi
Obligātā literatūra
1. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp.
2. Augstākās izglītības programmas studentu mācību profesionālā prakse dārzkopības uzņēmumos(http://www.llu.lv/?ri=716). 3. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne, 2004. 159 lpp.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A., Gemste I., Mežals H. u.c. Latvijas augšņu noteicējs. Jelgava: LLU, 2007. 119 lpp.
2. Vegetable Crops Research Institute: Bulletin of the Vegetable Crops research Institute, Vol 15 - 27, 1981 - 1999. 3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2004. – sēj.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-1843. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Profesionālā prakse Dārzkopība II paredzēta nepilna laika studentiem.