Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dārzkopība I
Kursa kods LauZP003
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., Aija Dižgalve

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Prakses laikā studenti, atkarībā no prakses saimniecības specializācijas virziena, padziļina praktiskās iemaņas apstādījumu augu un dārzaugu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas un izpratne augļkopības, daiļdārzkopības, dārzeņkopības, augu aizsardzības un agroķīmijas jomā; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar saimniecību praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām;
•prasmes diagnosticēt kaitīgos organismus, noteikt to izplatību un attīstības pakāpi, ievākt to kolekcijas, apsekot dārzaugu sugas un izvērtēt to šķirņu izvēles nosacījumus, pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju; •kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt saimniecības agrotehnisko pasākumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Prakses vietas raksturojums, organizācija un vadība.
2 Saimniecības ražošanas resursu rādītāji.
3 Realizācijas iespējas un ietekme uz saimniecības ekonomiskajiem rādītājiem.
4 Saimniecības ražošanas plānošana un audzēšanas optimizācijas iespējas.
5 Dārzkopības produkcijas audzēšanas tehnoloģiju vērtējums. Pārskats LLU par prakses norisi un bakalaura darbu.
6 Saimniecības raksturojums ar specializāciju augļkopībā.
7 Saimniecības (u) raksturojums ar specializāciju dārzeņkopībā.
8 Augu aizsardzības pasākumu sistēma, tās raksturojums.
9 Stādu audzētavas, to specializācijas virziens, pielietotās tehnoloģijas.
10 Dārzkopība segtajās platībās. Būvju struktūra, tehnoloģiskie parametri.
11 Puķkopības specializācijas saimniecības struktūra un ražošanas tehnoloģiskie risinājumi.
12 Saimniecības tehniskais nodrošinājums.
13 Saimniecības darbības ekonomiskais vērtējums.
14 Ekoloģisko apstākļu optimizēšanai pielietojamie paņēmieni produkcijas audzēšanā.
15 Prakses pārskata sagatavošana. 16 Prakses laikā ievākto nezāļu, slimību, kaitēkļu kolekciju noformēšana un prakses pārskata aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses vietas, tās nozaru ražošanas rādītāju raksturojums un analīze atbilstoši programmai. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana. Prakses laikā obligātas ir 2 starpatskaites LLU par prakses un bakalaura darbu izstrādes norisi, pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā. Ņemot vērā konkrētus, no praktikanta neatkarīgus apstākļus (piem., meteoroloģiskos), studiju kursa plāna saturs var tikt mainīts pa nedēļām, saskaņojot to ar prakšu vadītājiem, bet pilnībā izpildot prakses programmas prasības. Praksi vērtē: ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp.
2. Augstākās izglītības programmas studentu mācību profesionālā prakse dārzkopības uzņēmumos(http://www.llu.lv/?ri=716). 3. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne, 2004. 159 lpp.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A., Gemste I., Mežals H. u.c. Latvijas augšņu noteicējs. Jelgava: LLU, 2007. 119 lpp.
2. Vegetable Crops Research Institute: Bulletin of the Vegetable Crops research Institute, Vol 15 - 27, 1981 - 1999. 3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2004. – sēj.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-1843. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Profesionālā prakse Dārzkopībā I paredzēta pilna un nepilna laika studentiem.