Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Maģistra darbs II
Kursa kods LauZ6130
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 200
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 200
Kursa apstiprinājuma datums 25/03/2021
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., vad.pētn. Biruta Bankina

Priekšzināšanas
LauZ6129, Maģistra darbs I
Kursa anotācija
Literatūras studiju turpināšana, literatūras apskata sagatavošana un aizstāvēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Students ir ieguvis padziļinātas zināšanas izvēlētajā šaurajā specializācijas jomā.
Prot apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, veidot prezentāciju par izvēlēto tēmu. Rezultātā spēj kritiski izvērtēt literatūras datus, spējīgs publiski diskutēt par jaunajām idejām un hipotēzēm.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Literatūras studijas un apskata sagatavošana. 160 h
2.Literatūras apskata prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana. 40 h
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam literatūras apskatam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras studijas, apskata sagatavošana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ir iesniegts pareizi noformēts literatūras apskats, un izmantotās literatūras avotu daudzums un kvalitāte atbilst darba tēmai un maģistra studiju līmenim – izmantoti primārie literatūras avoti (raksti zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos u. c.).
Obligātā literatūra
Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020) Studiju darba izpilde un noformējums. 6. pildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69 lpp. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2020-12/Stud_darbu_izpilde_un_noformejums_LF_2020_0.pdf
Piezīmes
Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".