Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augsnes resursu inventarizācija
Kursa kods LauZ6114
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 56
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības habilitētais doktors, prof. Aldis Kārkliņš

Kursa anotācija
Augsnes inventarizācijas būtība un sastāvelementi. Starptautisko sistēmu apguve. ES augšņu karte un Augsnes analītiskā datubāze. FAO rekomendētā zemes vērtēšanas sistēma. Datorprogrammu izmantošana zemes produktivitātes modelēšanā, zemes vērtēšanā. Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas. Latvijas līdzdalība šajās sistēmās, to izmantošanas priekšrocības.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par augsnes inventarizācijas metodēm un sistēmām.
Maģistranti prot praktiski realizēt augsnes inventarizācijas programmas. Rezultātā maģistrants ir kompetents augsnes inventarizācijas teorētiskajos un praktiskajos aspektos.
Kursa plāns
1 Jēdziens par augsnes resursiem.
2 Augsnes resursu inventarizācijas sastāvelementi.
3 FAO rekomendētā augsnes diagnostikas sistēma.
4 Pasaules Augšņu karte.
5 ASV augsnes klasifikācijas sistēma Soil Taxonomy.
6 Pasaules augšņu klasifikators.
7 Eiropas Savienības augšņu karte un Augšņu analītiskā datubāze.
8 Eiropas Savienības augšņu karte un Augšņu analītiskā datubāze.
9 Zemes kadastra pamati.
10 Zemes vērtēšana.
11 Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
12 Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
13 Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
14 Datu bāzu veidošanas principi.
15 Zemes ierīcības institūcijas. 16 Noslēguma seminārs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Noslēguma seminārs. Referāts par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros. Gala eksāmens, kura atzīmi veido: semināru un referāta vērtējums, eksāmena atzīme.
Pamatliteratūra
1. Kārkliņš A. Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava: LLU. 2008. - 335 lpp.
2. Soil Atlas of Europe. – European Soil Bureau Network, European Commission, 2005. – 128 p.
3. World Reference Base for Soil Resources 2006: A framework for international classification, correlation and communication / World Soil Resources Reports No. 103. 2006. 132 lpp. 4. Soil Geographical Database for Eurassia & the Mediterranean: Instruction guide for elaboration at scale 1:1,000,000 version 4.0 / J.J. Lambert, J. Daroussin, M. Eimber
Papildliteratūra
1. Guidelines for Soil Description. 4th edition. Rome: FAO. 2006. - 97 p.
2. Lecture notes on the major soils of the world // Ed. by P. Driessen, J. Deckers, O. Spaargaren, F. Nachtergaele / World Soil Resources Reports No. 94. (2001). Rome. 334 lpp. 3. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys / 2nd edition., 1999. – 869 p.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmās „Lauksaimniecība” specializācijas virzieniem laukkopība un dārzkopība.