Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Precīzā lauksaimniecība III
Kursa kods LauZ6103
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 16/09/2014
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Mg. agr., pētn. Indra Eihvalde

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa apguves gaitā studenti iegūts informāciju par precīzo (viedo) tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām, to nozīmi lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes kāpināšanā, produkcijas kvalitātes uzlabošanā un darbaspēka efektīvā izmantošanā. Apmeklē lopkopības uzņēmumus, kuros tiek pielietotas precīzas tehnoloģijas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst:
• zināšanas par precīzās lopkopības principiem un to pielietojumu kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošanā;
• prasmes piemērot precīzas tehnoloģijas, atbilstoši konkrētās lauksaimniecības dzīvnieku sugas vajadzībām, vērtēt jaunākos zinātnes sasniegumus precīzo tehnoloģiju jomā, patstāvīgi iepazīties ar jaunāko zinātnisko un profesionālo informāciju konkrētajā lopkopības nozarē; • kompetences vērtēt moderno tehnoloģiju izmantošanas lietderību konkrētas lopkopības produkcijas ražošanā saistot to ar ražojamo produkcijas veidu, uzņēmuma lielumu un apstākļiem, kā arī plānot un veikt pētījumus un aprēķinus par šādu tehnoloģiju ieviešanu un to efektivitāti.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Precīzo tehnoloģiju ieviešanas nozīme intensīvajā lopkopībā.
2.Dzīvnieku identifikācijas sistēmas, to pielietošana.
Seminārs: Dažādu sugu dzīvnieku identifikācijas veidi, to pielietojums individuālo datu ieguvē.
3.Lopbarības kvalitātes novērtēšanas iespējas.
4.Dzīvnieku novietnē pielietoto tehnoloģiju un iekārtu izvēles pamatojums.
5.Lopbarības izdales tehnoloģiskie risinājumi.
Seminārs: Precīzās tehnoloģijas lopbarības izdalei dažādu sugu un vecuma grupu dzīvniekiem.
6.Labturības nosacījumiem atbilstoša mītnes mikroklimata uzturēšana, kūtsmēslu savākšanas tehnoloģiskie risinājumi.
Seminārs: Precīzās tehnoloģijas novietnes mikroklimata uzturēšanai dažādu sugu un vecuma grupu dzīvniekiem.
7.Precīzās tehnoloģijas piena ieguvē un piena kvalitātes novērtēšanā.
8.Precīzās tehnoloģijas gaļas produktivitāti raksturojošo pazīmju uzskaitē un gaļas kvalitātes novērtēšanā.
Seminārs: Dažādu sugu dzīvnieku produkcijas uzskaite un kvalitātes novērtēšana. 9.Dzīvnieku reproduktīvās sistēmas darbību raksturojošo pazīmju uzskaite, to pielietojums ganāmpulka atražošanas rādītāju optimizēšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apgūts studiju kursa lekciju materiāls, dalība semināros, individuālo darbu prezentācijas. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studiju kursa apguvei plānoti 4 semināri. Katrs students sagatavo semināram konkrētas tēmas prezentāciju atbilstoši izvēlētajai dzīvnieku sugai.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Semināros individuāli sagatavotās prezentācijas tiek aizstāvētas publiski. Prezentāciju vērtēšanas procesā piedalās arī klausītāji. Eksāmena vērtējums veidojās no semināros iegūtā vidējā vērtējuma (50%) un vērtējuma eksāmenā (50%).
Pamatliteratūra
1. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. – Jelgava: LLU, 2008. – 120 lpp. file:///E:/Documents/Downloads/Ganampulka_menedzmenta_sist.pdf
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. - 240 lpp.
3. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. - 40 lpp.
file:///E:/Documents/Downloads/Telju_automatizeta_edinasana.pdf
4. Precision Dairy Farming 2016, edited by C. Kamphuis end W. Steeneveld. Conference proceeding, 2016. - 459 p. (viens eksemplārs pie D. Kairišas)
2. Bessei W. Bäuerliche Hühnerhaltung: Junghennen, legehennen. Stuttgart: Ulmer, 1999. - 185 s. (viens eksemplārs pie D. Kairišas) 3. Perfecting the Pig Environment. P. Smith, H. Crabtree & N. Bird. 96 p.
Papildliteratūra
1.Precision Livestock Farming '09: Papers Presented at the 4th European Conference on Precision Livestock Farming, Wageningen, the Netherlands, 6-8 July 2009., 280 p. Elektroniski pieejams: https://books.google.lv/books?id=1LCWQqWg_1sC&printsec=frontcover&hl=lv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
2.Precision Dairy Conference and Expo. A Conference on Precision Dairy Technologies Hosted by the University of Minnesota, Elektroniski pieejams:
https://www.ansci.umn.edu/sites/ansci.umn.edu/files/2013_precision_dairy_proceedings.pdf , skatīts 24.09.2019. 3.Precision Livestock Farming ’13. edited by D. Berckmans and J. Vandermeulen. Papers presented at the 6th european conference on Precision Livestock Farming Leuven, Belgium. 2013. 965 c. Elektroniski pieejams: http://www.eaplf.eu/wp-content/uploads/ECPLF_2013.pdf,
Periodika un citi informācijas avoti
Journal of Dairy Science. Elektroniski pieejams: https://www.journalofdairyscience.org/ Small Ruminante Research. Elektroniski pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/small-ruminant-research
Piezīmes
Obligātais studiju kurss (A daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.