Kursa nosaukums Lauksaimniecības bioloģija
Kursa kods LauZ6066
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kurss sniedz zināšanas par bioloģiskajiem procesiem kā lauksaimnieciskās ražošanas un vides saglabāšanas pamatu. Apskata šūnas un organismus kā atklātas sistēmas un to vielu enerģijas maiņas procesiem. Fermentu darbības regulācija. Mikroorganismu fizioloģiskā daudzveidība un to pielietošanas iespējas biotehnoloģijas metodēs. Bioloģiskie procesi biocenozēs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par dzīvo organismu daudzveidību, organiskās vielas veidošanos, transformāciju un noārdīšanos, enerģijas apriti dažādos bioloģisko sistēmu organizācijas līmeņos
Studenti prot atrast nepieciešamo literatūru, novērtēt informācijas pielietojamību. Studenti spēj novērtēt organiskās vielas uzkrāšanās, transformācijas un noārdīšanās ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz ražas formēšanos.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ogļhidrāti, tauki, proteīni un bioloģiski aktīvie savienojumi šūnās un organismos
2.Minerālelementu funkcijas šūnā un organismā
3.Ūdens formas un funkcijas šūnā un organismā
4.Enerģijas maiņas procesi. Bioenerģētika
5.Fermentu darbības regulācija     
6.Hormoni, to loma organismā
7.Informācijas plūsma šūnā un organismā
8.Šūnu savstarpējie sakari
9.Šūna un organisms kā atklāta sistēma
10.Fotosintēze un elpošana.
11.Organisma darbības regulācija. Produktivitāte.
12.Mikroorganismu morfoloģiskā un fizioloģiskā daudzveidība
13.Biotehnoloģijas metodes un iespējas
14.Biocenožu stabilitāte
15.Vides piesārņojums kā organismu un biocenozes regulētājfaktors
16.Nākotnes perspektīvas vielu un enerģijas ieguvē un izmantošanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām. Noslēgumā - eksāmens.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana un iegūto rezultātu izskaidrošana. Patstāvīgais darbs sagatavojoties kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmenu kārto pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas un kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas.
Pamatliteratūra
1.Biochemistry / Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham; with molecular graphic images by Michal Sabat. 2017.
2.Biochemistry / Denise R. Ferrier, Philadelphia, Pennsylvania.2017
3.Šūnu bioloģija / Tūrs Selga. 2008
4.Renewable biologial systems for alternative sustainable energy production/FAO of the United Nations; edited by Kazuhisa Miyamoto.-Rome: FAO, 1997.-XVI, 108 p.:ill., tab.
5.Handbook of Plant and Crop Physiology. Edited by Mohammad Pessarakli. 1995./1024 pp.,ill 
6.Baltress V. Pārtikas ķīmija. Rīga, 1998, 478 lpp 
Papildliteratūra
1.Microbial control of weeds/ edited by David O.TeBeest. New York; London: Chapman and Hall, 1991.- VIII, 284 p.
2.Augu fizioloģija: funkcijas un mijiedarbība ar vidi/ Ģ Ieviņš, Rīga, LU, 2016
3.Pārtikas organiskā ķīmija/ V. Kreicbergs 2018
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ilustrētā Zinātne.Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. AgroTops Rīga: Aģentūra Agro apgāds ISSN 1407-5164
3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598
Piezīmes
Akadēmiskā maģistra studiju programma "Lauksaimniecība".