Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augsnes un augu analīze
Kursa kods LauZ6018
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti (ECTS) 4.5
Kopējais stundu skaits kursā 121.5
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Augsnes un augu ķīmiskās analīzes mērķis un datu izmantošana. Analizējamā parauga ieguve un sagatavošana. Analizējamā šķīduma ieguve. Elementu koncentrācijas kvantitatīvā noteikšana analizējamos šķīdumos. Analīžu kļūdas un to novēršanas pasākumi. Laboratoriju organizācija, plānojums un aprīkojums. Laboratoriju atestācija, akreditācija un interkalibrācija. Darba drošība un sanitārija.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Augsnes un augu ķīmiskās analīzes mērķis un svarīgāko rādītāju izmantošana.
2 Analizējamā parauga ieguve un sagatavošana.
3 Analizējamā šķīduma ieguve.
4 Gravimetrija
5 Volumetrija.
6 Optiskās analīžu metodes.
7 Refraktometriskās un polarimetriskās analīžu metodes.
8 Metožu jūtība un precizitāte.
9 Emisijas spektrālā analīze.
10 Emisijas spektrālā analīze.
11 Organiskā un neorganiskā oglekļa noteikšana.
12 Slāpekļa un sēra noteikšana.
13 Elektroķīmiskās un polarogrāfiskās analīžu metodes.
14 Masas spektrometrijas analīžu metodes
15 Analīžu kļūdas. 16 Analītisko (agroķīmisko) laboratoriju iekārtošana, atestācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Referāts par izvēlētu tēmu.
Obligātā literatūra
1. Riņķis G. Augsnes un augu ķīmiskā analīze. Jelgava: LLU, 1995.
2. Soil Testing and Plant Analysis /Ed. by R. L. Westerman. Madison: SSSA, 1990.–784 p. 3. Methods of Soils Analysis. Part 3. Chemical methods. / Ed. by J. M. Bigham. Madison: SSSA, 1996. – 1390 p.
Papildliteratūra
1. Jansons E., Meija J. Kļūdas kvantitatīvajās noteikšanās. Rīga, 2002. – 155 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Soil Science Society of America Journal
Piezīmes
Obligāts priekšmets LF maģistra studiju programmai augsnes un agroķīmijas virzienā