Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Gaļas ražošanas tehnoloģija
Kursa kods LauZ5156
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., asoc. prof. Lilija Degola
Dr. agr., doc. Aiga Nolberga-Trūpa

Priekšzināšanas
LauZ5037, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti
LauZ5144, Imūnģenētika un biotehnoloģija
LauZ6066, Lauksaimniecības bioloģija
Kursa anotācija
Maģistranti iepazīstas ar Latvijā gaļas ieguvei izmantoto lauksaimniecības dzīvnieku sugu: cūku, govju, aitu, kazu un putnu audzēšanas tautsaimniecisko nozīmi. Kursa apguvē pievēršas gaļas produkcijas ieguves un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Apgūst dažādu sugu dzīvnieku nobarošanai pielietotās turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas. Vērtē ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekmi uz dažāda vecuma un dzimuma lauksaimniecības dzīvnieku gaļas ieguvi un kvalitāti. Analizē gaļas ražošanas izmaksas, to veidošanās pamatprincipus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst:
• zināšanas par gaļas ieguvei Latvijā izmantoto lauksaimniecības dzīvnieku bioloģiskajām īpašībām, kvalitatīvas gaļas ieguves pamatprincipiem, ēdināšanas, turēšanas un nobarošanas tehnoloģijām, gaļas kvalitāti raksturojošiem lielumiem, ražošanas izmaksām un to samazināšanas iespējām.
• prasmes izvēlēties gaļas ražošanai piemērotākās šķirnes, pamatot dzīvnieku nobarošanai pielietoto ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju izvēli, analizēt gaļas ieguves izmaksu veidošanos un pašizmaksas samazināšanas iespējas. • kompetence izvēlēties kvalitatīvas un cenu ziņā konkurētspējīgas gaļas ieguvei piemērotākās lauksaimniecības dzīvnieku un putnu šķirnes, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas, patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Cūkgaļas ražošanas tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās šķirnes, krustojumi, produktivitāti raksturojošās pazīmes.
2 Cūkgaļas ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Cūkgaļas ražošanas izmaksas, to optimizācija.
3 Seminārs: cūkgaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori.
4 Liellopu gaļas ražošanas tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās šķirnes, krustojumi, produktivitāti raksturojošās pazīmes.
5 Liellopu gaļas ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Liellopu gaļas pašizmaksas veidošanās principi.
6 Seminārs: liellopu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori.
7 Aitu gaļas ieguves tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās šķirnes, krustojumi, produktivitāti raskturojošās pazīmes.
8 Aitas gaļs ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Aitu gaļas ražošanas izmaksas, to optimizācija.
9 Seminārs: aitu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori.
10 Kazu gaļas ieguves tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās šķirnes, krustojumi, produktivitāti raksturojošās pazīmes.
11 Kazu gaļas ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas, izmaksas, to optimizācija.
12 Seminārs: kazu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori.
13 Putnu gaļas ražošanas tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās sugas, šķirnes un krosi.
14 Putnu gaļas produktivitāti raksturojošās pazīmes.
15 Putnu gaļas ieguvei piemērotās ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas, izmaksas, to veidošanās analīze. 16 Seminārs: putnu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, apgūts studiju kursa lekciju materiāls. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. Autoru kolektīvs, LLU. Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”. Galv. red. A. Jemeļjanovs. Sigulda: "Sigra", 2013. 350 lpp. Elektroniski pieejama: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/SIGRA/Latvijas_iedzivot_partik_galas_rakstur.pdf
2. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. Rīga: sia"Gandrs", 2013. 55 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Rīga: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 96 lpp. Pieejama: http://old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf 4. Kazkopības rokasgrāmata. Autoru kolektīvs: Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2015. 76 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams:http://laukutikls.lv/kazkopibas-rokasgramata.
Papildliteratūra
1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Latvijā audzēto cūku selekcijas programma. 2011. gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2016. gadam. 2010 [tiešsaiste] skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/ccc_agrosels_2011_2016.pdf 3. Latvijas aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija līdz 2023. gadam. Sigulda, 2013. 43 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.latvijasaita.lv/doc/LAAA_Strategija_2023.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Cūku labturības prasības: MK noteikumi Nr. 743. [Tiešsaiste]. Pieņemti 07.07.2009. Stājas spēkā: 15.07.2009. [Skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=194745
2. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību: MK noteikumi 744. Pieņemti 07.07.2009. Stājas spēkā 15.07.2009. [Skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=194746
3. Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai: MK noteikumi 611. Pieņemti 06.07.2010. Stājas spēkā 01.01.2011. [Skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=212966. 4. Bessei W. Bäueliche Hühnerhaltung. Aufl. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer , 1999. 191 S.
Piezīmes
Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.