Excel
Kursa nosaukums Piena ražošanas tehnoloģija
Kursa kods LauZ5155
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus
Dr. agr., prof. Daina Kairiša

Priekšzināšanas
LauZ5037, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti
LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati
LauZ5144, Imūnģenētika un biotehnoloģija
Kursa anotācija
Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar piena ieguvei izmantotajām dzīvnieku sugām Latvijā. Apgūst slaucamo govju un piena šķirņu kazu audzēšanas, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas. Iepazīstas ar šo dzīvnieku uzvedības īpatnībām. Vērtē ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekmi uz dažāda vecuma slaucamo govju un piena šķirņu kazu piena ieguvi un kvalitāti. Analizē piena ražošanas izmaksas, skaidro to veidošanās pamatprincipus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst:
• zināšanas par piena ieguvei izmantotajām dzīvnieku sugām Latvijā, par šo sugu dzīvnieku audzēšanas, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, un dzīvnieku uzvedības īpatnībām, par piena ražošanas izmaksām un to samazināšanas iespējām.
• prasmes izvēlēties piena ražošanai piemērotākās govju un kazu šķirnes, pamatot piena ražošanai pielietoto ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju izvēli, analizēt piena ieguves izmaksu veidošanos un pašizmaksas samazināšanas iespējas. • kompetenci izvēlēties ekonomiskajai situācijai, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijai piemērotākās govju un kazu šķirnes, patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Piena ražošanas tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās sugas un šķirnes, krustojumi, produktivitāti raksturojošās pazīmes.
2 Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (ICAR) prasības un to realizācija Latvijā.
3 Seminārs: Piena pārraudzības realizācija Latvijā.
4 Slaucamo govju un piena šķirņu kazu ģenētiskā piemērotība piena produkcijas ražošanai.
5 Slaucamo govju sabalansētas ēdināšanas ietekme uz izslaukuma, piena sastāva un kvalitātes mainību.
6 Piena šķirņu kazu ēdināšanas ietekme uz izslaukuma, piena sastāva un kvalitātes mainību.
7 Seminārs: Izslaukuma, piena sastāva un kvalitātes mainība
8 Piena ražošanai piemērotu vaislas dzīvnieku izaudzēšana.
9 Ar ēdināšanu saistītie vielu maiņas traucējumi slaucamām govīm un piena šķirņu kazām.
10 Slaucamo govju turēšanas tehnoloģijas, kūts apgaismojums, gaisa plūsma, kaitīgo gāzu līmenis, temperatūra.
11 Piena šķirņu kazu turēšanas tehnoloģija un kūts mikroklimats.
12 Piena šķirņu dzīvnieku labturība un tesmens veselība.
13 Seminārs: Slaucamo govju un piena škirņu kazu turēšanas tehnoloģijas un labturības nozīme piena ražošanā.
14 Piena ražošanas izmaksas, to optimizācijas iespējas slaucamām govīm.
15 Piena ražošanas izmaksas, to optimizācijas iespējas piena šķirņu kazām. 16 Seminārs:Piena ražošanas ekonomika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, sagatavota prezentācijas par uzdotu tēmu, apgūts studiju kursa lekciju materiāls. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Sprūžs J. Kazkopības ABC. Jelgava: LLU, 1996. 100 lpp.
3. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 320 lpp. 4. Cilstsdarba programmas piena šķirņu govkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts]. Pieejams:http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Papildliteratūra
1. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 S.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 344 lpp. 3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova A. red. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Journal of Small Ruminant Research. Official Journal of the International Goat Association. ISSN:0921-4488 3. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti.
Piezīmes
Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.