Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Maģistra darbs I
Kursa kods LauZ5138
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Dainis Berjoza

Kursa anotācija
Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
• prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā. • kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.
Kursa plāns
1 Maģistra darba vadītāja izvēle.
2 Maģistra darba tēmas izvēle un formulējums.
3 Darba hipotēzes formulējums.
4 Darba mērķa formulējums.
5 Darba uzdevumu izvirzīšana.
6 Vispārīgā situācijas analīze, ievada melnraksts.
7 Eventuālais maģistra darba satura rādītājs. 8 Ar darba tēmu saistīto aktivitāšu plāns.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Atskaite darba vadītājam semestra beigās un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam. Pārbaudes veids - ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste]. Jelgava, 2011. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams LLU TF Mājas lapā: http://www.tf. 2. Dukulis I., Inženierdarba pamati. Lekciju materiāli. [tiešsaiste]. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm
Piezīmes
Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.