Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Laukaugu, zālaugu sēklkopība
Kursa kods LauZ5136
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 200
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 56
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Zinta Gaile
Dr. agr., prof. (Emeritus) Aleksandrs Adamovičs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kursā apgūst sēklkopības attīstības vēsturi un aktuālos uzdevumus pašreizējā laika posmā. Šķirne kā sēklkopības darba galvenais objekts, dažādie šķirņu veidi. Šķirņu pasliktināšanās cēloņi un sēklkopības darba galvenie uzdevumi: šķirņu atjaunošana un nomaiņa. Sēklu kategorijas un sēklaudzēšanas shēmas. Jēdziens par sākotnējo sēklkopību. Normatīvie dokumenti sēklkopībā ES un Latvijā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par šķirni kā sēklkopības darba galveno objektu, šķirņu veidiem un pazīmēm, par šķirņu pasliktināšanās iemesliem un sēklkopības darba uzdevumiem, par sēklas kvalitāti un par sēklkopības darba organizāciju Latvijā, Eiropā, pasaulē.
Maģistranti prot saistīt šķirņu pasliktināšanās cēloņus un sēklu kategorijas, izprot sākotnējās sēklkopības darba būtību. Maģistranti pazīst šķirnes, prot novērtēt sēklas kvalitāti, izvēlēties atbilstošu šķirni konkrētiem apstākļiem, prot izmantot AVS un SĪN pārbaužu rezultātus, orientējas ar sēklkopību saistītos normatīvajos aktos. Maģistranti ir kompetenti vadīt vai kontrolēt sēklkopības darbu, konsultēt un veikt zinātniskus pētījumus sēklkopībā, un studēt zinātnisko un citu literatūru, kā arī diskutēt par šiem jautājumiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Jēdziens par sēklkopību, tās vēsture, uzdevumi.
2 Augu ziedēšanas un apaugļošanās būtība, sēklu veidošanās.
3 Dažādu augu sēklu pazīmes un īpašības, to nozīme sēklu sagatavošanā.
4 Dažādu laukaugu un zālaugu sēklas sējumu ierīkošanas, kopšanas un novākšanas īpatnības
5 Sēklas tīrīšanas, žāvēšanas, uzglabāšanas īpatnības.
6 Šķirnes definīcija, dažādie šķirņu veidi, šķirņu pasliktināšanās cēloņi.
7 Šķirņu atjaunošana, tās pamatojums, galvenie kritēriji un principi.
8 Šķirņu nomaiņa, tās pamatojums. Šķirņu izvēles principi, jaunu šķirņu paātrinātas savairošanas paņēmieni.
9 Sākotnējā sēklkopība; masu un individuālā izlase, pēcnācēju pārbaude.
10 Šķirņu pazīmes un to raksturojums. Šķirņu AVS pārbaude un tās nozīme. Šķirņu SĪN novērtēšana un tās nozīme.
11 Sēklu kategorijas, OECD shēmas sēklkopībā. Sēklas sējumu un stādījumu sertifikācija, tās būtība un nozīme.
12 Sēklkopības sistēma un tās sastāvdaļas Latvijā u.c. pasaules valstīs.
13 Normatīvie dokumenti sēklkopības jomā; Valsts augu aizsardzības dienests un tā funkcijas sēklkopībā.
14 Sēklu aprites likums un Augu šķirņu aizsardzības likums, to darbības jomas.
15 Latvijā pastāvošie MK noteikumi par dažādu kultūraugu sēklaudzēšanu un sēklas tirdzniecību. 16 Citi ar sēklkopību saistīti normatīvie dokumenti. Sēklas tirdzniecība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Līdzdalība semināros ar noteiktu uzdevumu izpildi; sagatavots referāts - nozīmīgs zinātniskās literatūras apkopojums, kas uzdots par programmā paredzētu tematu. Mutisks eksāmens, kurā atbildes vērtē komisija.
Obligātā literatūra
1. Augkopība. Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 2004.
2. Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā. Jansone B. (sastādītāja) Skrīveri: LLU Zemkopības zinātniskais institūts, 2008. 265 lpp.
3. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hall, 1995. 409 lpp. 4. Aktuālākā un jaunākā informācija Valsts Augu aizsardzības dienesta mājas lapā: www.vaad.gov.lv
Papildliteratūra
1. Encyclopaedia of Seed Production of World Crops. Kelly A.F., George R.A.T. (eds) Chicester: Wiley, 1998. 403 lpp.
2. Maintenance and operation of bulk grain stores. Williams D.B., Gracey A.D. (eds.) FAO agricultural services bulletin. No. 113. Rome: FAO, 1994. 154 lpp. 3. UPOV mājas lapa: www.upov.int; OECD mājas lapa: www.oecd.org/department; ISTA mājas lapa: www.seedtest.org
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Agronomy Research. Tartu: Estonian Agricultural University. ISSN 1406-894X. 3. Селекция и cеменоводство Издательство "Колос". ISSN печатной версии 0037-1459.
Piezīmes
Akadēmiskās un profesionālās Lauksaimniecības maģistra studiju programmas Laukkopības apakšvirziena speciālais kurss III semestrī. Studiju kurss izveidots, pārveidojot un apvienojot iepriekšējos kursus LauZ5007 "Sēklkopība" un LauZ6004 "Zālaugu sēklkopība".