Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pētniecisko darbu sagatavošana I
Kursa kods LauZ5134
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 4
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Bioloģijas doktors, vad.pētn. Biruta Bankina

Kursa anotācija
Students pamato zinātniskā darba tēmas izvēli un izvērtē nepieciešamos nosacījumus tā izpildei. Būtiska sastāvdaļa ir teorētisko studiju plāns abiem studiju gadiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Iegūst zināšanas par priekšnosacījumiem sekmīgai maģistra programmas realizācijai.
Iegūst prasmi saplānot teorētisko un praktisko studiju pusi. Rezultātā ir pamatota Maģistra darba tēma un sastādīts teorētisko studiju plāns.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistranta individuālā studiju plāna uzrakstīšana un aizstāvēšana. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi LF studentiem. 2. papild. un pāstr. izd. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās un akadēmiskās maģistrantūras programmā.