Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Precīzā lauksaimniecība I
Kursa kods LauZ5130
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, doc. Gundega Putniece
Lauksaimniecības doktors, prof. (Emeritus) Dainis Lapiņš

Kursa anotācija
Iepazīsies ar precīzās laukkopības principiem lietojot globālo pozicionēšanu, platību koordinātas. Apgūs moderno laukkopības tehnoloģiju ar datorprogrammu nodrošinājumu un precīzo tehnoloģiju realizācijas iespējamos moduļus. Iepazīsies ar ražu kartēm, to ieguvi, veidošanu un analīzi, kā arī ražu diferencējošo faktoru noteikšanu, ietekmes analīzi, un tehnoloģiju diferences pamatojuma izstrādi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst zināšanas par: 1) precīzo lauksaimniecību, precīzo saimniekošanu, precīzo laukkopību, kā arī ĢIS un GPS; 2) ražu kartēm, to izmantošanu; 3) faktoru nozīmības analīzes principiem; 4) tehnoloģiju diferences pamatojumu un diferences kartogrammām.
Apgūst prasmes: 1) darbā ar mobilajām GPS sistēmām un speciālajām datorprogrammām AgroMAP PF; 2) apstrādāt un novērtēt ražu kartes un augšņu apstākļu kartogrammas; 3) sastādīt tehnoloģiju diferences kartogrammu variantus; 4) izstrādāt elementāros analīzes moduļus MS Excel vidē. Maģistrants ir kompetents: 1) izpildīt pētniecisko darbu ar ĢIS un GPS izmantošanu; 2) izmantot savā saimniecībā vai kooperatīvā precīzo laukkopības tehnoloģiju paņēmienus; 3) izmantot GPS un ĢIS tehnoloģiju diferences plānošanā un realizācijā.
Kursa plāns
1 Precīzās lauksaimniecības un laukkopības principi. ĢIS un GPS lietojums, koordinātas.
2 GPS uztvērēji. Poligona punktu un vietas iezīmēšana, laukuma noteikšana. Mobilās GPS sistēmas.
3 Novērojumu plānojuma punktu un maršruta iezīmēšana portatīvajā vai galda datorā un pārnese uz plaukstdatoru.
4 Ražu kartes, to veidošana un agroekonomiskās pārveides, uzdevumu izpilde.
5 Lauka darbi, nosakot ražu diferencējošos lielumus ar punktu GPS piesaisti.
6 Rezultātu analīze nosakot faktoru nozīmību. Faktoru kartogrammu veidošana un saglabāšana ĢIS.
7 Kombaina datu kartes veidošana, kombainu sensoru un smidzinātāju aprīkojums, paraletitātes nodrošinājums.
8 Augšņu analīžu digitālo kartogrammu izveidošana un lietošana.
9 Digitalizētas lauka vēstures sistēmas ar ĢIS elementiem. Iepazīšanās ar programmas Agronet NG darbu.
10 Datorizēta tehnoloģiju plānošana ar tās efektivitātes kontroli pēc izvirzītajiem kritērijiem.
11 Elementāro moduļu izstrāde MS Excel vidē.
12 Augsnes apstrādes – sējas tehnoloģiju diferences uzdoto vērtību kartogrammu sastādīšana un to pamatojums.
13 Seminārs par nezāļu noteikšanas un diferencētu pieeju to izplatības ierobežošanā izmantojot ĢIS.
14 Dažāda spektra aerofotogrāfijas, profesionālo secinājumu izdarīšana, attēlu pārveides, lietošanas principi.
15 ĢIS un GPS lietojums kontroles sistēmu darbā. Telematik un Geomatik sistēmas. 16 Ekskursija iepazīstoties ar uzņēmumu pieredzi precīzo tehnoloģiju apgūšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Iepriekšējā patstāvīgā darba pozitīvi kontroles rezultāti. Vērtējums - eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.
2. Lapiņš D., Dinaburga G. Lekciju konspekti Precīzajā laukkopībā. Jelgava: LLU, 2010. 80 lpp. 3. Kārkliņš A. Augsnes diagonostika un apraksts. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
Papildliteratūra
1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.
2. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, RTU, 2006. 91 lpp. 3. Hoef G. R., Nafziger D. E., Johnson R. R., Aldrich R. S. Modern Corn and Soybean Production. Champaing IL: MCSP Publications, 2000. 353 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Precision agriculture. In 6th European Conference on Precision Agriculture. June 3 - 6, Skiathos, Greece. Edited by J.V. Stafford.The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2007. 876 p. 2. Modern ways of soil tillage and assessment of soil compaction and seedbed quality: Proceedings of the 1st International Conference of BSB of ISTRO & Meeting of Working Group 3 of the INCO-COPERNICUS Concerted Action on Subsoil Compaction, 21-24 August 2001, Tartu. Baltic States Branch of ISTRO. Tartu: SCA Ecofiller & Estonian Branch of ISTRO, 2001. 206 p. ISBN 9985782240.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss (A daļa) LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība"