Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zivkopība
Kursa kods LauZ4264
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 4.5
Kopējais stundu skaits kursā 121.5
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 26/02/2019
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. med. vet., doc. Ruta Medne
Dr. agr., asoc. prof. Diāna Ruska

Priekšzināšanas
Biol1010, Zooloģija
LauZ2052, Barības līdzekļi
Vete2022, Dzīvnieku fizioloģija
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
LauZB029 [GLAUB029] Zivkopība
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar zivju anatomiju fizioloģiju un bioloģiju, akvakultūras dzīvnieku audzēšanas biotehnoloģijām: zivju un vēžu turēšanas apstākļiem, pareizas ēdināšanas principiem. Studenti iepazīstas ar zivju audzētavas uzbūvi un iekārtām, kuras nepieciešamas zivju audzēšanas procesā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par ekoloģiskajiem procesiem ūdenī un zivju lomu tajos (izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens);
Prasmes veikt zivju audzēšanu, plānot zivju barošanas kārtību un barības devas (izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, patstāvīgs darbs); Kompetences zivju ganāmpulka veidošanā un darbu plānošanā, (patstāvīgi izstrādāts praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sekmīgi nokārtots teorijas eksāmens).
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievads. Akvakultūras attīstība un sociālekonomiskie pamati (1 h L).
2.Zivju un vēžu anatomija, fizioloģija, imunitāte, stress (1 h L; 1 h PD)
3.Zivju bioloģija un ekoloģija (1 h L).
4.Akvakultūras ekoloģiskie aspekti, akvakultūrā izmantojamā ūdens kvalitāte (1 h L; 1 h PD).
KONTROLDARBS: Zivju vēžu anatomija, fizioloģija, akvakultūras ekoloģiskie aspekti
5.Zivju audzēšanas sistēmas (dīķsaimniecības RAS u.c) L (7 h L; 4 h PD).
6.Zivju barošanās, zivju barības veidi, barības vērtība, barības devu sastādīšana (2 h L; 1 h PD).
KONTROLDARBS: Zivju barošana
7.Zivju audzēšana dīķī (karpas, līņi, foreles, zandarti u.c.) (6 h L; 4 h PD).
KONTROLDARBS: Zivju audzēšana dīķī
8.Zivju audzēšanas RAS (stores, zandarti, foreles) (6 h L; 4 h PD).
KONTROLDARBS: Zivju audzēšana RAS
9.Vaislas ganāmpulka izveide, zivju selekcija (2 h L; 1 h PD).
10.Zivju pārvadāšana, riski (2 h L; 1 h PD).
11.Zivju un vēžu slimību profilakses pasākumi zivju audzētavā (2 h L). KONTROLDARBS: Vaislas ganāmpulka izveide, slimību profilakse, zivju pārvadāšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu kredītpunktus jābūt nostrādātiem visiem pr. d un jābūt sekmīgi nokārtotiem 5 kontroldarbiem.
Lai iegūtu kursa gala vērtējumu “eksāmens”, sekmīgi jānokārto pieci kontroldarbi, kā arī jābūt nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un jāpiedalās mācību izbraukumā uz zivju audzētavu. Kavēto nodarbību atstrādāšanas laiks jāsaskaņo ar mācībspēkiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgi jāstudē mācībspēka norādītie jaunākie zinātniskie raksti par zivju audzēšanu, par kuriem jautājumi tiek iekļauti kontroldarbā. Studentam jāpiedalās mācību izbraukumā uz zivju audzētavu
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Sekmīgi jānokārto pieci kontroldarbi. Katrā kontroldarbā jābūt pareizi atbildētiem vismaz 70% no jautājumiem. Kontroldarbā tiek iekļauti pastāvīgā darba jautājumi.
Obligātā literatūra
1.Bregnballe J. A. Guide to Recirculation Aquaculture. An introduction to the new environmentally friendly and highly productive closed fish farming systems // Eurofish, Copenhagen, Denmark, - 2010 – 64 pp.
2.Cheng-Sheng L., Chhorn, L. Delbert, M. G. Webster, C. (2015) Dietary Nutrients, Additives and Fish Health, Wiley-Blackwell. 376 p.
3.Carp polyculture in Europe, the Caucasus and Central Asia, manual.// FAO Technical Paper 554, Rome - 2010- 73 lp. [tiešsaiste]. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://www.fao.org/docrep/013/i1794e/i1794e00.htm 4.Merrifield, D.L., Ringo, E. (2014) Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics and Prebiotics Wiley-Blackwell. 488 p.
Papildliteratūra
1.Misuļins A. Eiropas sama audzēšanas perspektīvas Latvijas apstākļos. // Latvijas Zivsaimniecība 2009. -Zivju fonds. - 104.-109. lpp.
2.Misuļins A. Dīķu zivju ziemošana. //Latvijas Zivsaimniecība 2010. - Zivju fonds. - 100.-106. lpp.
3.Mitāns A. Zivju mākslīgā barība un barošana.// Latvijas Zivsaimniecība 2006. - Zivju fonds. - 116.-120. lpp.
4.Mitāns A. Akvakultūras informācija internetā. // Latvijas Zivsaimniecība 2010. - Zivju fonds. - 116.-119. lpp.
5.Mitāns A, Guntars Dolmanis. Bioloģiskā akvakultūra. // Latvijas Zivsaimniecība 2005. - Zivju fonds. - 157.-160. lpp
6.Mitāns A. Labturība zivkopībā. // Latvijas Zivsaimniecība 2008. - Zivju fonds. - 120.-125. lpp
7.Medne R. Stress zivīm un slimību profilakse zivaudzētavās.// Latvijas Zivsaimniecība 2007. Zivju fonds. 134.-136. lpp.
8.Pillay T.V.R., M.N. Kutty. Aquaculture. Principles and Practices // Blackwell Publishing - 2005 – 624 p. 9.Roze A. Alatas mākslīgā atražošana. // Latvijas Zivsaimniecība 2000. Zivju fonds.- 187.-192. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Misuļins A. Eiropas sama audzēšanas perspektīvas Latvijas apstākļos. // Latvijas Zivsaimniecība 2009. -Zivju fonds. - 104.-109. lpp.
2.Misuļins A. Dīķu zivju ziemošana. //Latvijas Zivsaimniecība 2010. - Zivju fonds. - 100.-106. lpp.
3.Mitāns A. Zivju mākslīgā barība un barošana.// Latvijas Zivsaimniecība 2006. - Zivju fonds. - 116.-120. lpp.
4.Mitāns A. Akvakultūras informācija internetā. // Latvijas Zivsaimniecība 2010. - Zivju fonds. - 116.-119. lpp.
5.Mitāns A, Guntars Dolmanis. Bioloģiskā akvakultūra. // Latvijas Zivsaimniecība 2005. - Zivju fonds. - 157.-160. lpp
6.Mitāns A. Labturība zivkopībā. // Latvijas Zivsaimniecība 2008. - Zivju fonds. - 120.-125. lpp
7.Medne R. Stress zivīm un slimību profilakse zivaudzētavās.// Latvijas Zivsaimniecība 2007. Zivju fonds. 134.-136. lpp.
8.Pillay T.V.R., M.N. Kutty. Aquaculture. Principles and Practices // Blackwell Publishing - 2005 – 624 p. 9.Roze A. Alatas mākslīgā atražošana. // Latvijas Zivsaimniecība 2000. Zivju fonds.- 187.-192. lpp.
Piezīmes
Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība”, specializācija Ciltslietu zootehniķis