Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augkopības produkcijas ražošana I
Kursa kods LauZ4236
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 200
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 120
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., Dzintra Kreita

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Augkopības produkcijas ražošanas kursā studenti iepazīstas ar atsevišķu kultūraugu grupu (graudaugi, pākšaugi, bumbuļaugi, sakņaugi, eļļas augi, šķiedraugi) formu vai sugu saimniecisko nozīmi un izmantošanas iespējām. Apgūst klasifikāciju, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, ražas un tās veidošanās likumsakarības, sastāda kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu dažādos augsnes un meteoroloģiskajos apstākļos, aprēķina ražošanas izmaksas un bruto segumu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Iegūst zināšanas par laukaugu morfoloģiju, agroekoloģiskajām prasībām un dažādu faktoru ietekmi uz ražu un kvalitātes rādītājiem. Prot atšķirt laukaugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, vērtēt dažādu sugu un šķirņu piemērotību audzēšanai konkrētos agrometeoroloģiskajos apstākļos. Ir prasme noteikt produkcijas kvalitātes rādītājus. Studenti ir kompetenti izstrādāt kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu plānotajam ražas līmenim, aprēķināt audzēšanas izmaksas, organizēt un vadīt ar augkopības produkcijas ražošanu saistītos darbus, vērtēt to izpildes kvalitāti.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Augkopība kā lauksaimnieciskās ražošanas pamatnozare, tās saistība ar citām nozarēm;
2 Augkopības produkcijas veidi, ražošanas apjomi un ekonomiskais vērtējums;
3 Kultūraugu klasifikācija pēc iegūtās produkcijas veidiem;
4 Laukaugu ražas veidošanās teorētiskie pamati;
5 Sēklzinība. Sēklkopības sistēma Latvijā;
6 Sēklas materiāla nozīme laukaugu ražu veidošanā;
7 Labību iedalījums. Graudkopības problēmas Latvijā;
8 Labību augšana un attīstība';
9 Ražas struktūrelementu veidošanās;
10 Graudu kvalitātes rādītāji, to veidošanās likumsakarības;
11 Ziemāju labību agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
12 Vasarāju labību agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
13 Graudu pārstrādes produkti;
14 Griķi, agrotehnika un audzēšanas izmaksas;
15 Cukurbietes, agrotehnika un audzēšanas izmaksas; 16 Lopbarības sakņaugi, agrotehnika un audzēšanas izmaksas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa Augkopības produkcijas ražošana I raksta kontroldarbus par tēmām: laukaugu ražu veidošanās, sēklzinības un sēklaudzēšana, ziemāju un vasarāju labības, sakņaugi un ir izstrādāti visi laboratorijas darbi. Eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp. 2. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U. Stuttgart: Ulmer, 1997. 860 s.
Papildliteratūra
1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. New York etc.: Chapman & Hall, 1995. 409 p.
2. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp. 3. Lauva J. Cukurbiešu ražošanas pamati. Jelgava, 1998. 51 lpp
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. TopAgrar, Das Magazin für Moderne Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN: 03422399
Piezīmes
Komplekss studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" pilna un nepilna laika studijās.