Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības mašīnas II
Kursa kods LauZ4214
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 14/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Lauksaimniecības tehnikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Kaspars Vārtukapteinis
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Jānis Palabinskis

Priekšzināšanas
LauZ4066, Hidraulika un hidropiedziņa I
Meha4008, Teorētiskā mehānika I
Kursa anotācija
Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par lauksaimniecības mašīnām, to uzbūvi, darbību un regulēšanām.
• Prasmes pielietot iegūtās zināšanas mašīnu praktiskā izmantošanā. • Kompetence lauksaimniecību mašīnu novērtēšanā, izvēlē un izmantošanā.
Kursa plāns
1 Graudu tīrīšana un šķirošana
2 Graudu kaltēšana un glabāšana
3 Kontroldarbs
4 Zāles lopbarības sagatavošana
5 Graudaugu novākšana 6 Kontroldarbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu
Pamatliteratūra
1. CersJ. Kombaini. Rīga, 2006. 30 lpp.
2. Āboltiņš A., Palabinskis J. Graudu kaltēšana un uzglabāšana. Jelgava: LLU, 2007. 74 lpp.
3. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. J.Pankovs, S.Ivanovs, D.Viesturs. Ulbroka: LLU Ulbrokas ZC, 2004. 125 lpp. 4. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.
Papildliteratūra
1. Graudu pirmapstrāde un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2013. 50 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S. 3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana un uzglabāšana. Lauksaimniecības žurnāla "AgroTops"biblioteka 2015. 50 lpp.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. Pieejams:www.agrotops.lv/ 3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. Pieejams:http://www.saimnieks.lv/Zurnals/.
Piezīmes
Obligāts kurss Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"