Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Graudu kaltēšana un glabāšana
Kursa kods LauZ4206
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Lauksaimniecības tehnikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Jānis Palabinskis

Kursa anotācija
Graudu masa, kas vienlaikus ir gan bioloģiski dzīvs objekts, higroskopisks un birstošs materiāls. Graudu kondicionēšanas paņēmieni. Graudu glabāšana: tehnoloģijas, režīmi. Kaltēšanas un glabāšanas tehnoloģiju un procesu kontroles aparatūra. Graudu slāņa aerodinamiskā pretestība. Enerģijas patēriņš 1 kg ūdens iznesei un tā lieluma noteicošie apstākļi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - par graudu kā kaltēšanas un glabāšanas objektu, mitruma atdeves mehānismu un to noteicošajiem faktoriem, graudu kaltēšanas tehnoloģijām un pielietojamām iekārtām
Prasmes - novērtēt kaltējamā materiāla īpašības, noteikt optimālos kaltēšanas parametrus, izvēlēties kaltēšanas paņēmienu un pielietojamo kaltēšanas iekārtu Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt graudu kaltēšanas un glabāšanas jautājumus, sniegt konsultatīvus pakalpojumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus par graudu kaltēšanas jautājumiem
Kursa plāns
1 Graudu īpašības
2 Graudu pirmapstrāde
3 Graudu tīrīšana un šķirošana
4 Graudu tīrāmās un šķirojamās mašīnas
5 Graudu kaltēšana. Kaltēšanas paņēmieni
6 Graudu aktīvā vēdināšana
7 Graudu aktīvās vēdināšanas iekārtas
8 Kontroldarbs
9 Graudu kaltēšana siltumkaltēs
10 Kaltēšanas procesa vadība
11 Gaisa plūsmu ātruma mērīšana graudu slānī
12 Graudu kaltēšanas enerģētika
13 Graudu transportieri
14 Gaisa uzsildes saules kolektori
15 Kontroldarbs 16 Eksāmens
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Nostrādāti visi laboratorijas darbi un sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Shlomo Navarro, Ronald T. Noyes. The Mechanics and Physics of Modern Grain Aeration Management. Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2002. 647 p.
2. Bērziņš E. Graudu kondicionēšana. Rīga Liesma, 1974. 121,; il. 3. Āboltiņš A., Palabinskis J. Graudu kaltēšana un uzglabāšana. Jelgava: LLU, 2007. 74,; il.
Papildliteratūra
1. CIGR handbook of agricultural engineering. – 1999. – Vol.3: Plant production engineering. – St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops . Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Landtechnik / Fachzeitschrift für Agrartechnik und ländliches Bauen.: Darmstadt Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.
Piezīmes
Izvēles kurss Tehniskās fakultātes lauksaimniecības inženierzinātņu studiju programmām “Lauksaimniecības tehnika” , “Pārtikas rūpniecības iekārtas”, "Lauksaimniecības enerģētika" , Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju studentiem.