Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Inženiergrafika
Kursa kods LauZ4184
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Jānis Čukurs

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli par tiem priekšmetiem un jēdzieniem, kuri veido kursa saturu. Apgūt grafisko metodi - pamatmetodi. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1) Zināšanas - saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Pārzina ar rasējumu noformēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, GOST u.c.). Zina izstrādājumu veidus un tiem atbilstošo darba dokumentāciju un tās izpildes secību. Māk izskaidrot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu.
2) Prasmes - prot izpildīt izstrādājumu detaļu skices, tehniskos zīmējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt izjaucamu un neizjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām. 3) Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un Inženiergrafikas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.
Kursa plāns
1 Rasēšanas tehnika un rasējumu noformēšana.
2 Attēli - skati, griezumi un šķēlumi.
3 Vītnes, to apzīmēšana un attēlošana rasējumos.
4 Standartizētās vītņotās sastiprinātājdetaļas.
5 Vītņotie savienojumi.
6 Izmēru izlikšana rasējumos.
7 Virsmas raupjumu uzrādīšana rasējumos.
8 Detaļu skiču un darba rasējumu izpildīšana.
9 Izstrādājumu un rasējumu veidi. Specifikācija.
10 Izjaucamu detaļu savienojumi.
11 Izjaucamu detaļu savienojumi.
12 Kopsalikuma rasējumu izpildīšana.
13 Kopsalikuma rasējumu lasīšana un detalizācija.
14 Kopsalikuma rasējumu lasīšana un detalizācija.
15 Arhitektūrceltniecības rasēšanas pamati. 16 Arhitektūrceltniecības rasēšanas pamati.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaiti ar atzīmi iegūst izpildot un aizstāvot praktisko darbu rasējumus - 85% un kontroldarbus - 15%.
Pamatliteratūra
1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Indričāns V. Inženiergrafika: mācību grāmata. Malnava: Melnavas koledža, 2006. 4. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 308 lpp.
Papildliteratūra
1. Aumale M., Čukurs J., Nulle I. Inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006.
2. Čukurs J., Galiņš A., Aumale M. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalācijas plāni: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp. 3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.