Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lopkopības produktu ražošana un pārstrāde III
Kursa kods LauZ4161
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 200
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., asoc. prof. Lilija Degola

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti gūst zināšanas uzņēmējdarbībā lopkopības nozarēs: govkopībā, cūkkopībā, putnkopībā, zirgkopībā, aitkopībā, kazkopībā; uzņēmējdarbība lopkopībā saistīta ar jaunāko atziņu izmantošanu dzīvnieku šķirņu izkopšanā, to bioloģisko ražotspēju izmantošanu, progresīvu risinājumu meklēšanu dzīvnieku turēšanā, ēdināšanā, racionālu saimniecisku ražošanas organizāciju un vadību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūs zināšanas par govkopības, cūkkopības, putnkopības, aitkopības un kazkopības turēšanas tehnoloģijām un audzēšanas metodēm. Apgūs prasmes analizēt lopkopības produkcijas ražošanu un būs kompetenti vadīt un organizēt darbu lopkopības saimniecībās.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ekonomiskie kritēriji cūkgaļas ražošanā, cūku bioloģiskās ražotspējas un to izmantošana.
2 Cūku šķirņu un krustojumu izvēles ekonomiskie aspekti, cūku ganāmpulka lielums, ražošanas cikli.
3 Cūku turēšanas tehnoloģiju izvēles aspekti, ražošanas organizācija, produkcijas realizācija.
4 Piena ražošana pasaulē, Baltijas valstīs, perspektīves Latvijā, govslopu ģenētiskais potenciāls, šķirnes.
5 Piena sastāvs, kvalitātes prasības to sasniegšanas iespējas, piena ražošanas izmaksu posteņi.
6 Govju ganāmpulka atražošana, piena lopu mītnes, tehnoloģijas, to izmaksas.
7 Liellopu gaļas ražošanas perspektīves Latvijā, ganāmpulka atražošanas organizācija.
8 Putnu produkcijas ražošana, putnkopības produkcijas pieprasījums un realizācijas iespējas.
9 Dažādu putnu sugu audzēšanas īpatnības, to saimnieciskais derīgums.
10 Putnu produkcijas novērtēšanas kritēriji, produkcijas cenas veidošanās.
11 Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme, zirgu šķirņu izmantošanas veidi.
12 Zirgu atražošana, ganāmpulka komplektācija, ganāmpulka sastāvs.
13 Jātnieku sports, zirgu ķermenis, tā vērtēšanas kritēriji un nozīme cenas noteikšanā.
14 Aitkopības stāvoklis pasaulē, Baltijas valstīs, produkcijas pieprasījums un piedāvājums
15 Aitkopības produkcija, kvalitāte, šķirnes, turēšanas tehnoloģijas. 16 Kazkopības stāvoklis pasaulē, Latvijā, produkcijas pieprasījums un piedāvājums, kvalitāte, cenas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, summārais eksāmens, kurš sastāv no 5 ieskaišu rezultātiem.
Obligātā literatūra
1. Veģe A. Cūkkopība. Rīga: Zvaigzne, 1986. 206 lpp.
2. Plēsums J. Liellopu gaļas lopkopība. Jelgava: LLU izd, 1997. 123 lpp.
3. Rentabla piena lopkopība. Tumba: Alfa laval Agri AB, 1999. 48 lpp. 4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs 2001. 171 lpp.
Papildliteratūra
1. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga: Zvaigzne, 1990. 295 lpp.
2. Seržāns A. Zirgkopība. Rīga: Zvaigzne, 1986. 222 lpp.
3. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas centrs, 2001. 344 lpp. 4. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. Rīga: LLU Ulbrokas centrs, 2001. 303 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN1407-4427. 3. Journal of Animal Science. Published by American Society of Animal Science. ISSN (printed): 0021-8812. ISSN (electronic): 1525-3163. Pieejams arī: http://jas.fass.org/
Piezīmes
Studiju kurss LF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai lauksaimniecībā specialitātē uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.