Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zemes ierīcība
Kursa kods LauZ4111
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., Aivars Pogulis
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Aldis Kārkliņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūs zināšanas un praktiskās iemaņas zemes ierīcības un kadastra jautājumos, saimniecības teritorijas un zemes racionālas izmantošanas plānošanā un zemes novērtēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst zināšanas un izpratni par zemes ierīcības pamatjautājumiem, to praktisko pielietošanu. Apgūst prasmes darbā ar kartogrāfiskiem materiāliem, normatīvo dokumentāciju. Izstrādā iemaņas saimniecības teritoriālā un ražošanas plānošanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Dabas apstākļu raksturojums, to ietekme uz saimniecisko darbību. Zemes ierīcības uzdevumi. Lauku attīstība.
2 Nekustāmais īpašums. Nekustāmā īpašuma reģistrācija. Zemesgrāmata. Kadastrs.
3 Zemes kvalitāte un lauksaimniecības ražošanas specializācijas virzieni. Teritorijas rajonēšanas veidi.
4 Kartogrāfiskais materiāls, ko izmanto zemes ierīcībā.
5 1. kontroldarbs
6 Zemes izmantošanas veidi. Datu uzskaites principi saimniecībā.
7 Zemes pārraudzība. Plānošanas veidi.
8 Teritoriālplānojuma nozīme, līmeņi un veidi.
9 Saimniecības teritorijas organizācijas projektu sastādīšana.
10 2. kontroldarbs.
11 Zemes lietošanas veidu organizācijas projekti. Zemes vērtēšanas vēsture Latvijā.
12 Zemes kadastrālā vērtēšana pielietojot Latvijā pieņemto metodiku. Zemes vērtēšanas principi lauksaimniecībā.
13 Zemes ierīcības institūcijas Latvijā. likumdošanas akti.
14 Pasaulē lietotās zemes vērtēšanas sistēmas (FAO). Zemes ierīcības problēmas un risinājumi ES un Latvijā.
15 3. kontroldarbs. 16 Kopsavilkuma darba aizstāvēšana. Ieskaite.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā 3 kontroldarbi, 4 praktiskie darbi un kopsavilkuma darbs. Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana patstāvīgajās studijās. Kavēto praktisko darbu izstrāde un nenokārtoto kontroldarbu rakstīšana katedrā noteiktā laikā. Ieskaite ar akumulējošo atzīmi par 3 kontroldarbiem un kopsavilkuma darbu.
Obligātā literatūra
1. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga, 2004. 166 lpp.
2. Boruks A., Kārkliņš A., Nikodemus O. Augsnes izpētes un zemes novērtējuma metodikas pilnveidošanas problēmas. Skrīveri, 2002. 148 lpp.
3. Jankava A., Locmers M. Lauku saimniecību teritorijas plānošana. Jelgava: LLU, 2002. 138 lpp. 4. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija: mācību līdzeklis LIF zemes ierīcības studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.
Papildliteratūra
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. Rīga: Auditorfirma "Grāmatvedis", 1995. 449 lpp.
2. Boruks A. Lauksaimniecības reģionālā specializācija un teritoriālais izvietojums Latvijā. Rīga: Auditorfirma "Grāmatvedis", 1996. 168 lpp.
3. Lauku apvidus zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi. Rīga: VZD, 1999. 20 lpp. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=19067
Periodika un citi informācijas avoti
1. Mērnieks : problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124. 2. Mans Īpašums : konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
Piezīmes
Obligātais kurss LF akadēmiskai un augstākajai profesionālai studiju programmai „Lauksaimniecība” ar specializāciju Laukkopībā un Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā pilna un nepilna laika studijās.