Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
Kursa kods LauZ4085
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Jonkus
Lauksaimniecības doktors, prof. Līga Paura

Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par kultivēto dzīvnieku populāciju ģenētiskās un saimnieciskās kvalitātes novērtēšanu, izmantošanas teorētiskajiem principiem, realizēšanas metodēm, mājdzīvnieku izcelšanos, ontoģenēzi, populāciju un kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi..
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa apguves studentam būs:
• Zināšanas un kritiska izpratne par kultivēto dzīvnieku populāciju saimnieciskās un ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu un tālākas izmantošanas teorētiskajiem principiem, to realizēšanas metodēm. Ciltsdarba programmu uzdevumiem un veidiem.
• Prasmes izskaidrot un diskutēt par kvantitatīvās ģenētikas principu pielietojumu izlasē un atlasē, izlases efektivitātes novērtēšanu un prognozi, dzīvnieku ciltsvērtēšanu un to pielietošanu ciltsdarba plāna sastādīšanā. • Kompetence izmantot teoriju un metodes, lai veiktu kursa darba izstrādi. Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtos rezultātus un veikt to analīzi. Prast komunicēt par apgūtiem jautājumiem ar kolēģiem, šīs jomas speciālistiem, un zemniekiem.
Kursa plāns
1 Dzīvnieku audzēšanas materiāls no Artiodactyla, Perissodactyla, Lagomorpha, Rodentia un Carnivora kārtām.
2 Ontoģenēze un filoģenēze. Augšana un attīstība. Interjers. Eksterjers. Kondīcija. Ražība, tās novērtēšana.
3 Statistiskās metodes: dispersija (komponentes), kovariācija, korelācija, regresija, lineārā determinācija.
4 Matricu algebras pamatelementi un tās iespējas vienādojumu sistēmu risināšanā audzēšanā. Statistiskie modeļi.
5 Jauktie modeļi. Č. Hendersona piedāvātais algoritms jauktu modeļu vienādojumu sistēmu risināšanā.
6 Kvantitatīvo pazīmju populāciju ģenētiskā uztvere.
7 Kvantitatīvo pazīmju statistiskā uztvere.
8 Ciltsvērtības novērtēšanas principi. Ciltsvērtības indeksi. BLUP "dzīvnieka modelis".
9 Izlases procesu raksturojošie parametri. Izlases efektivitātes prognoze.
10 Netiešā izlase. Tiešās un netiešās izlases efektivitāšu salīdzināšana.
11 Atlases ģenētiskā iedarbība, diapazons, iespaids uz populācijas ģenētisko struktūru. Homozigotācija.
12 Radniecības un inbrīdinga mērīšana. Inbrīdinga depresija, heterozes efekts. Līniju krosu heteroze.
13 Šķirnes koncepcija. Šķirnes izveidošanas apstākļi, struktūra, klasifikācija, introdukcija.
14 Atlases metodes. Atlases metožu H. Zetegasta un D. Fjūsona klasifikācija. Hibridizācijas programmas būtība.
15 Audzēšanas sistēmu plānošana. Tīraudzēšanas programmu izstrādāšana. 16 Hibridizācijas programmas. Ciltsdarba informācijas sistēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums - ieteicams. Izstrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi praktiskajos darbos. Eksāmens - rakstisks.
Pamatliteratūra
1. Grīslis Z.,Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 356 lpp.
2. Falconer D.S. Mackay T.F.C. Introduction to Quantitative Genetics. 4th Edition. Edinburgh: Longman Limited, 1996. 464 p.
3. Lynch M., Walsh B. Genetics and Analysis of Quantitative Traits. Sunderland, Massachusetts: Sinauer, 1998. 980p. 4. Gene 251/351. Lecture Schedule - metz.une.edu.au [tiešsaiste] Pieejams: http://www.google.lv/ www-personal.une.edu.au/.../351TOC... [skatīts 2011.gada dec.] Neveras
Papildliteratūra
1. Mrode, R.A. Linear models for the prediction of animal breeding value. Wallingford: CAB International, 1996. 187 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388. 2. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss, kas iekļauts LF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" specializācijas virzienam zootehnika pilna laika studijās.