Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ievads populāciju ģenētikā
Kursa kods LauZ4083
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 16/04/2019
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus

Priekšzināšanas
LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati
LauZ5160, Dzīvnieku ģenētika un selekcija
LauZ5163, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti
LauZ5164, Pētījumu metodoloģija lopkopībā
Kursa anotācija
Maģistranti iepazīstas ar gēnu un genotipu biežumu populācijās, līdzsvarotas populācijas ģenētisko struktūru un tās stabilitāti nemainīgos vides apstākļos. Populācijas ģenētisko struktūru ietekmējošiem procesiem un faktoriem un šo faktoru darbības sekām. Uzzin par ģenētiskajiem procesiem mazās populācijās. Apgūst efektīvās populācijas lielumu noteikšanu, tās saistību ar inbrīdingu un inbrīdinga depresijas ietekmi uz lauksaimniecības dzīvnieku produktīvajām pazīmēm, analizē vietējās apdarudētās lauksaimniecības dzīvnieku populācijas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistrantiem būs :
•zināšanas par populāciju izkopšanas iespējām mērķtiecīgi pārmainot populāciju ģenētisko struktūru, palielinot vēlamo gēnu un genotipu biežumu tajās (kontroldarbi un referāts);
•prasmes noteikt poplācijās inbrīdinga un efektīvās populācijas lielumu, izprast ģenētiskos procesus lielās un mazās populācijās un izmantot tos selekcijas darbā (praktisko uzdevumu risināšana); •kompetence studēt zinātnisko literatūru, veikt lielu un mazu populāciju ģenētisko analīzi, interpretēt iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus un pamatot lēmumus (prezentēts referāts, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi un nokārtots teorijas eksāmens).
Kursa saturs(kalendārs)
1.Populācija, kaā sugas eksistences forma. Dabiskas un mākslīgi veidotas populācijas. Lauksaimniecības dzīvnieku populācijas.
2.Ģenētiskie procesi panmiktiskā populācijā. Populācijas ģenētiskā struktūta
(alēļu un genotipu biežums). Hārdija-Veinberga vienādojums, tā izmantošana divalēļu sistēmā.
3.Divu lokusu populācijas analīze. Ar X-hromosomu saistīto alēļu un genotipu biežums.
4.Populācijas ģenētiskās struktūras pārmaiņas ietekmējošie faktori. Migrācijas, mutāciju un gēnu dreifa loma populāciju ģenētiskās struktūras pārmainīšanā.
5.Izlases izraisītās pārmaiņas populācijā. Pret recesīviem un dominantiem gēniem vērstās izlases efektivitāte.
6.Evolūciju noteicošie faktori: mutāciju spiediens, gēnu plūsma, gēnu dreifs un dabiskā izlase. Dabiskās izlases veidi.
7.Populāciju ģenētiskais polimorfisms un heterozigotāte. Izlase heterozigotu labā.
1. kontroldarbs
8.Inbrīdings, inbrīdinga koeficienta aprēķināšana. Inbrīdinga sekas ideālā populācijā.
9.Inbrīdinga minimizēšanas iespējas. Ciltsrakstu lietošanas iespējas reālu populāciju raksturošanā. Populācijas indivīda inbrīdinga koeficienta aprēķināšana.
10.Efektīvās populācijas lielums (Ne). Ne un inbrīdinga sakarība.
11.Populācijas efektīvo lielumu ietekmējošie faktori: inbrīdinga ierobežošana, dzimumu proporcijas u.c.
12.Radniecība, kā izcelšanās kopība. Radniecības koeficients.
2. kontroldarbs
13.Inbrīdinga depresijas ietekme uz lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes pazīmēm.
14.Šķirnes struktūra inbrīdinga un autbrīdinga gadījumā. Heteroze.
15.Ģenētiskās daudzveidības nozīme. Latvijā saglabājamo lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu populāciju izpēte. 16.Genoma selekcija nozīme populāciju izkopšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums obligāts. Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi 1) par alēļu un genotipu biežumu populācijās un izlases ietekmi uz populācijas ģenētisko struktūru; 2) par inbrīdingu un efektīvās populācijas lielumu. Sagatavota prezentācija no zinātniskās literatūras avotiem par inbrīdinga ietekmi uz dažādu sugu dzīvnieku produktīvajām pazīmēm. Eksāmenu kārto par teorētisko kursu.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Maģistrants patstāvīgi studē zinātnisko literatūru, risina uzdevumus un gatavojas kontroldarbiem, sagatavo prezentāciju par izvēlēto tēmu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kontroldarbi un prezentācija tiek vērtēti ar atzīmi desmit ballu sistēmā. Prezentāciju vērtē arī pārējie grupas maģistranti, ņemot vērā prezentācijas saturu, izmantotās zinātniskās literatūras kvalitāti, prezentācijas noformējumu un prezentēšanas prasmi un atbildes uz jautājumiem. Kopējais studiju kursa vērtējums veidojas no 1. un 2. kontroldarba vidējās atzīmes 40% apmērā (20% un 20% katrs), 20% prezentācijas vidējais vērtējums un 40% eksāmena vērtējums.
Obligātā literatūra
1.Bourdon R.M. Understanding Animal Breeding. England: Pearson Education Limited. 2014. 518 p.
2.Falconer, D.S., Mackay, T.F.C. (1996) Introduction to Quantitative Genetics: Fourth Edition. Longman Group Ltd, London, England, 465 p. 3.Khatib H.(ed.) 2015. Molecular and Quantitative Animal Genetics. Wiley-Blackwell p. 336. ISBN 978-1-118-67740-7
Papildliteratūra
1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 397 lpp. 2. Population genetics by Knud Christensen [tiešsaiste] [skatīts10.10.2014.]. Pieejams: http://www.ihh.kvl.dk/htm/kc/popgen/genetics/genetik.htm
Periodika un citi informācijas avoti
Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs.
Piezīmes
Maģistra studiju programmas Lauksaimniecība, specializācijas virziena Lopkopība brīvās izvēles studiju kurss (B daļa).