Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augu aizsardzība I
Kursa kods LauZ3168
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, doc. Jānis Gailis
Lauksaimniecības doktors, vad.pētn. Gunita Bimšteine

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar kultūraugiem postīgākajiem bezmugurkaulniekiem (posmkājiem, gliemjiem, veltņtārpiem). Iepazīties ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, baktērijas, vīrusi u.c.), slimību simptomiem, attīstības cikliem un ierobežošanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par augu slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, baktērijas, vīrusi u.c), kultūraugu kaitēkļiem, to taksonomiju, bioloģiju un ekoloģiju. Zina Latvijas lauksaimniecības kultūraugiem postīgākās slimības un kaitēkļus. Studenti prot atpazīt kultūraugu nozīmīgākās slimības un kaitēkļus, prot tos raksturot, pārzina augu slimību epidemioloģiju un kaitēkļu ekoloģiju. Studenti ir kompetenti novērtēt slimību un kaitēkļu postīgumu, izprot postīgāko slimību un kaitēkļu attīstības ciklus, spēj apzināt riskus konkrētā agroekoloģiskā situācijā un spēj integrēt zināšanas ar praktisko agronomiju.
Kursa plāns
1 Sēņu uzbūve un vairošanās. Sēņu sistemātika.
2 Nodalījumu Chytridiomycota, Zygomycota, Deuteromycetes sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
3 Nodalījuma Ascomycota sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
4 Nodalījuma Basidiomycota sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
5 Nodalījuma Oomycota sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
6 Slimību ierosinātāju identifikācija (praktiskā ieskaite).
7 Graudaugu, rapša, lauka pupu un kartupeļu slimības.
8 Dārzeņu, augļu koku un ogulāju slimības.
9 Kukaiņu ķermeņa uzbūve, kukaiņu attīstība.
10 Kukaiņu klasifikācija I (kolembolas, zvīņenes, viendienītes, spāres, prusaki, taisnspārņi, spīļastes, tripši, u.c.)
11 Kukaiņu klasifikācija II (tauriņi, tīklspārņi, divspārņi, plēvspārņi).
12 Polifāgie kaitēkļi un labību kaitēkļi.
13 Tauriņziežu un krustziežu kaitēkļi.
14 Dārzeņu, augļu koku un ogulāju kaitēkļi. 15 Siltumnīcu, noliktavu un krāšņumaugu kaitēkļi. 16 Noderīgie kukaiņi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaites atzīme ir vidējā balle no četriem sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem un patstāvīgā darba prezentācijas.
Pamatliteratūra
1. Augu slimības. B.Bankinas red. Jelgava: LLU, 2003. 247 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 2014. 103 lpp. 3. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC. 1996. 296 lpp. 4. Priedītis A. Derīgie savvaļas dzīvnieki un to izmantošana augu aizsardzībā. Ozolnieki, 1997. 112 lpp.
Papildliteratūra
1. Agrios G.N. Plant pathology. San Diego ... [et al.]: Academic Press, 1997.635 p. arī vēlākie izdevumi. 2. Chinery M. A field guide to the Insects of Britain and Northern Europe. Boston: Houghthon Mifflin co., 1974. 352 p. 3. Textbook of Entomology. Ed. Ross H. A. New Yourk, 1982. 570 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs, pilna un nepilna laika studijās.