Excel
Kursa nosaukums Zemkopības pamati
Kursa kods LauZ3158
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., Dzintra Kreita
Dr. agr., Maija Ausmane

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti padziļināti analizē augsnes fizikālās īpašības, augšņu iekultivēšanas jautājumus, agroķīmijas pamatus. Iegūst priekšstatu par zemkopību, augu aizsardzību, augsnes apstrādes plānošanu. Gūst zināšanas par kultūraugu grupu un zālaugu morfoloģiskajām pazīmēm un saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, par laukaugu sēklu un produkcijas kvalitātes noteikšanas metodēm, par kultūraugu šķirnēm, par daudzgadīgo zālāju nozīmi, zālāju ierīkošanai nepieciešamajām platībām. Sējumu struktūra saimniecībā, laukaugu un zālaugu izvietojums un audzēšanas tehnoloģijas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Gūst zināšanas un spēj parādīt šo zināšanu kritisku izpratni par zemkopības zinātniskajiem pamatiem, augsnes apstrādi, augu aizsardzību, Latvijā audzēto laukaugu un daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, laukaugu un zālaugu izmantošanu kvalitatīvas produkcijas ražošanai, zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām.
• Prasmes novērtēt augsnes īpašības, plānot augsnes apstrādi, mēslošanas nepieciešamību un kultūraugu aizsardzību pret slimībām, kaitēkļiem, nezālēm, pēc herbārijiem un sēklu paraugiem noteikt svarīgāko laukaugu un zālaugu sugas un prot izanalizēt kultūraugu audzēšanas paņēmienus un metodes. Prot aprēķināt laukaugu un zālaugu produkcijas ieguvei nepieciešamās platības un izveidot agrotehnisko pasākumu plānu konkrētu laukaugu un zālaugu audzēšanai. • Studenti ir kompetenti priekšstatu līmenī iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā..
Kursa saturs(kalendārs)
1 Augu dzīves faktori, to regulēšanas iespējas praktiskajā zemkopībā. Zemkopības pamatlikumi, to nozīme.
2 Augsnes sakārta, augsnes porainība, struktūra, tās nozīme augsnes ūdens un gaisa režīma regulēšanā.
3 Augsnes auglība, augu barošanās. Trūds, tā nozīme barības vielu apritē.
4 Mēslošanas līdzekļi, to klasifikācija, izmantošana.
5 Augsnes apstrāde, tās uzdevumi, veidi, izmantojamie darbarīki.
6 Augšņu fizikālo īpašību noteikšana.
7 Minerālmēsli, to devu aprēķini
8 Augu aizsardzība. Kultūraugiem kaitīgie organismi: nezāles, slimības, kaitēkļi. Pesticīdu klasifikācija, pielietošana.
9 Ziemāju (kvieši, rudzi, tritikāle, mieži) un vasarāju (mieži, auzas, kvieši) labības.
10 Pākšaugi. Zirņi, vīķi, lauka pupas, lupīna.
11 Eļļas un ēterisko eļļu augi. Rapši, ripši, ķimenes.
12 ''Sķiedraugi. Lini. Kaņepes.
13 Kartupeļi, topinambūri.
14 Pļavas auzene, kamolzāle un citi zālaugi, to audzēšanas agrotehnika.
15 Āboliņš, lucerna, galega, to audzēšanas agrotehnika. 16 Dabiskie zālāji. Pļavas un ganības, to izmantošana un ierobežošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā 4 kontroldarbi par noteiktām tēmām un kultūraugu grupām. Laboratorijas darbu pārbaude. Akumulējoša ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp. 3. Kartupeļu audzēšana. Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 1993. 80 lpp.
Papildliteratūra
1. Gaile Z. Kukurūzas audzēšana ar mērķi iegūt augstu enerģijas iznākumu. No: Plēsums J., Osītis U., Runce A., Ramane I., Gaile Z., Skuja S. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. Jelgava, 2005. 44.-51. lpp.
2. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp. 3. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.
Piezīmes
Kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" obligāto kursu daļā.