Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lopkopība II
Kursa kods LauZ3142
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, doc. Aiga Trūpa
lauksaimniecības maģistrs, lekt. Elita Aplociņa
Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā, vieslekt. Dace Bārzdiņa

Kursa anotācija
Studiju kursa apguve dos iespēju studentiem iepazīsies ar lopkopības nozaru tautsaimniecisko nozīmi, to raksturojumu un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un putnu sugām, šķirnēm, to izveidošanas vēsturi, izmantošanas virzienu un izplatību, to izaudzēšanas tehnoloģiju, produktivitātes novērtēšanas metodēm un ciltsdarba organizāciju Latvijā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst pamatzināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku un putnu bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem.
Studenti prot izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus. Studiju kursa apguves rezultātā, studenti ir kompetenti izvērtēt dzīvnieku un putnu atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, norādīt dzīvnieku turētājam uz pieļautajām kļūdām dzīvnieku reģistrā un kvalitatīvas produkcijas ieguvē.
Kursa plāns
1. Putnkopības stāvoklis Latvijā. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme. Konstitūcija un eksterjers.
2. Bioloģisko un saimniecisko īpašību raksturojums (ātraudzība, auglība, spalvu maiņa u.c.).
3. Mājputnu izcelšanās. Šķirņu klasifikācija un izveidošanās. Piemērotākās sugas, šķirnes, krosi olu un gaļas ražošanai. Putnu dzimuma un vecuma noteikšana.
4. Mājputnu labturības prasības. Dējējvistu un broileru turēšanas metodes. Bioloģisko un saimniecisko īpašību raksturojums (ātraudzība, auglība, dējības intensitāte u.c.).
5. Mājputnu ēdināšanas īpatnības. Barības līdzekļi un barības piedevas to izmantošana putnu ēdināšanā. Ēdināšanas normēšanas principi. Putnu olu kvalitāte inkubācijā un pārtikā.
6. Putnu gaļas kvalitāte.
7. Putnu organisms un ārējā vide.
8. Kazkopības nozares raksturojums Latvijā. Kazkopības tautsaimnieciskā nozīme. Kazu bioloģiskās īpatnības.
9. Pazīstamākās kazu šķirnes pasaulē un Latvijā. Kazu eksterjers. Izlase un atlase.
10. Kazu mītnes. Kazu turēšana un kopšana. Kazu un kazlēnu ēdināšanas īpatnības.
11. Kazu piens un piena produkti. Piena daudzumu ietekmējošie faktori. Piena ražības uzskaite un novērtēšana.
12. Kazu ganāmpulka struktūra, atražošanas plānošana.
13. Aitkopības nozares raksturojums, tās stāvoklis Latvijā. Aitu šķirnes to izvēles iespējas. Aitu reģistra kārtība.
14. Aitu etoloģija, labturība un turēšana. Aitu pārošanas un atnešanās organizācija. Jēru izaudzēšana. Aitu pārraudzības kārtība.
15. Aitu gaļas produktivitātes kāpināšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas. Pielietotās audzēšanas metodes.
16. Ciltsdarba nozīme šķirnes saimniecību veidošanā. Ciltsdokumentācija aitkopībā, tā sagatavošana. Dažāda vecuma un dzimuma aitu vērtēšana.
17. Aitu ēdināšana un izmantojamie barības līdzekļi. Dažāda vecuma un dzimuma aitu ēdināšanas īpatnības. Apgrozības plāna sastādīšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pozitīvs vērtējums kontroldarbos un semināros, sekmīgi nokārtota akumulējošā ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Beāte un Leopolds Peici. Vistkopība. Zvaigzne ABC, 2011. 95.lpp.
2. Jānis Latvietis. Lopbarība. 2013. 297.lpp.
3. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība, Rīga: Zvaigzne, 2001. 356. lpp.
4. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. – Rīga: Zvaigzne, 1990. 295 lpp.
5. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība, Talsi, 2007. 99 lpp.
6. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Viļāni: SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp.
7. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
8. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Viļāni: SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp. Piejams: http://old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf
Papildliteratūra
1. Ciltsdarba programma kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 05.09.2011.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/doc/ciltsdarba_programma_kazkopiba.pdf
2. Ciltsdarba programma aitkopībā. [tiešsaiste] [skatīts 05.09.2011.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/v/lv/likumdosana/Cilts_prog_aitkopiba_2009.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. LLU raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
4. Latvijas Lopkopis. LLKC.
5. Приусадебное хозяйство. Москва: Сельская новь, 117105.
Piezīmes
Obligāts Veterinārmedicīnas spec. profesionālās studiju programmai.