Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Agroķīmija
Kursa kods LauZ3139
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/01/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības habilitētais doktors, prof. Aldis Kārkliņš
Lauksaimniecības doktors, vad.pētn. Ināra Līpenīte

Kursa anotācija
Augu sastāvs un barības elementu uzņemšana. Augsnes auglība Minerālmēsli, organiskie mēslošanas līdzekļi. Augu mēslošanas sistēma atklātā laukā un segtajās platībās. Augu barības elementu aprite ekosistēmā. Mēslošanas līdzekļu lietošanas optimizācija, rekomendāciju sistēmas. Pētījumu metodes agroķīmijā: augsnes auglības novērtējumā, barošanās optimizācijā un diagnostikā, ražas kvalitātes kontrolē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst zināšanas un izpratni par augsnes auglības pamatjautājumiem, augsnes auglības novērtēšanas un regulēšanas metodēm. Augsnes ielabošanas līdzekļiem, metodēm, tehnoloģijām. Mēslošanas līdzekļiem un to lietošanu. Apgūst spēju kritiski analizēt informāciju, piedāvātās tehnoloģijas. Apgūst prasmes augšņu ielabošanas un mēslošanas darbu plānošanā un organizēšanā, informācijas interpretācijā, augšņu datu apstrādē. Apgūst analītiskā darba prasmes agroķīmijas jautājumos. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes auglības un mēslošanas līdzekļu lietošanas tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.
Kursa plāns
1 Augu ķīmiskais sastāvs un barības elementu uzņemšana.
2 Augsnes agroķīmiskās īpašības, augsnes kaļķošana.
3 Minerālmēslu klasifikācija, ražošana. Kontroldarbs - augu sastāvs, barošanās, augsnes īpašības, kaļķošana
4 Slāpekļa minerālmēsli, to īpašības, lietošana.
5 Fosfora minerālmēsli, to īpašības, lietošana.
6 Fosfora minerālmēsli, to īpašības, lietošana.
7 Magnija, sēra un mikroelementu mēslošanas līdzekļi. Kontroldarbs - minerālmēsli, to lietošana
8 Kompleksie minerālmēsli, minerālmēslu lietošanas tehnoloģijas.
9 Kūtsmēsli, kūdra un citi organiskie mēslošanas līdzekļi.
10 Augšņu agroķīmiskā izpēte un ielabošana. Kontroldarbs - mikromēsli, kompleksie minerālmēsli, kūtsmēsli
11 Mēslošanas sistēma.
12 Mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitāte.
13 Mēslojums un apkārtējā vide. Kontroldarbs - mēslošanas sistēma, mēslojuma lietošanas efektivitāte
14 Mēslošanas līdzekļu normu optimizācija.
15 Mēslošanas līdzekļu lietošana segtajās platībās. 16 Agroķīmiskās pētījumu metodes. Kontroldarbs - mēslojums un vide, normu optimizācija, segtās platības
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 5 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 32 punktiem (ja zemāks – rakstisks pārbaudījums visas programmas ietvaros).
Pamatliteratūra
1. Kārkliņš A. Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļas. Rīga: Ražība, 1996. 382 lpp. Ir LLU FB 19 eks.
2. Kārkliņš A. Segtajās platībās audzējamo kultūru mēslošanas īpatnības. Jelgava: LLA, 1991. 49 lpp. 3. Riņķis G. Augu barošanās diagnostika. Jelgava: LLU, 1995. 40 lpp.
Papildliteratūra
1. Foth H.D., Ellis B.G. Soil Fertility. 2nd ed. Boca Raton...etc.: Lewis Publishers, 1997. 290 p.
2. Plant nutrition for food security. A guide for integrated nutrient management. R. N. Roy, A. Finck, G.J. Blair, H.L.S. Tandon. Rome: FAO, 2006. 350 p. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/010/a0443e/a0443e00.htm 3. Tisdale S.L. et al. Soil Fertility and Fertilizers. 5th ed. [S.I.]: Prentice Hall., 1993 - 634 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga : Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457. 4. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Obligātais kurss LF profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar specializāciju laukkopībā un dārzkopībā pilna un nepilna laika.