Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Krāšņumaugi II
Kursa kods LauZ3129
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 20/08/2015
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., pasn. Antra Bērziņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par apstādījumos izmantojamajām ziemcietēm un kokaugiem, to bioloģiskajā īpašībām un ekoloģiskajām prasībām. Zināšanas par krāšņumaugu stādāmā materiāla izvēles nosacījumiem, stādījumu ierīkošanu un kopšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par ziemciešu un kokaugu izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi;
• prasmes praktiski analizēt un izvērtēt krāšņumaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt; • kompetence novērtēt un pamatot krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriest par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentēt augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju priekšmeta saturs. Ziemciešu nozīme apstādījumos, to ekoloģiskās prasības.
2 Ziemciešu klasifikācija un augšanas veidi.
3 Ziemciešu sortiments (A-G).
4 Ziemciešu sortiments (G-N).
5 Ziemciešu sortiments (O-W). 1. Kontroldarbs par ziemcietēm.
6 Kokaugu izmatošanas veidi apstādījumos.
7 Skuju kokaugu sortiments (A-L).
8 Skuju kokaugu sortiments (M-T).
9 Lapu kokaugu sortiments (A-E).
10 Lapu kokaugu sortiments (F-Q).
11 Lapu kokaugu sortiments (R-W).
12 Vīteņaugu sortiments.
13 Lapu kokaugu sortiments, to apguve pēc herbarizētiem augiem.
14 Lapu kokaugu sortiments, to apguve pēc herbarizētiem augiem. 2. Kontroldarbs par kokaugiem.
15 Krāšņumaugu stādāmā materiāla izvēles nosacījumi, stādījumu ierīkošana un kopšana. 16 Nozīmīgākie krāšņumaugu kaitēkļi un slimības, to ierobežošanas pasākumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem diviem kontroldarbiem. Gala atzīmi veido vidējā atzīme no kontroldarbiem un patstāvīgajiem darbiem un eksāmena atzīme.
Pārbaudes veids - eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp. 3. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga: Jumava, 2012. 128 lpp.
Papildliteratūra
1. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. Lauku Avīze (ISSN 1407-4338). 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss LIF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Ainavu arhitektūra un plānošana.