Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Krāšņumaugi I
Kursa kods LauZ3128
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 20/08/2015
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., vieslekt. Antra Bērziņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par apstādījumos izmantoto krāšņumaugu klasifikāciju un ekoloģiskajām prasībām. Studiju kursa ietvaros tiek apgūts viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments, to ekoloģiskās prasības un izmatošana apstādījumu projektēšanā un ierīkošanā. Tiek apgūtas zināšanas par krāšņumaugu ekoloģisko un bioloģisko īpašību izmantošanu, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu variantu, atbilstoši projekta izstrādes pamatojumam. Iegūst zināšanas un prasmes apstādījumu ierīkošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par krāšņumaugu- puķu izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi;
• prasmes praktiski analizēt un izvērtēt krāšņumaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt; • kompetence novērtēt un pamatot krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriest par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentēt augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju kursa saturs. Krāšņumaugu klasifikācija.
2 Krāšņumaugu klasifikācija, bioloģiskās īpašības un ekoloģiskās prasības.
3 Krāšņumaugu izvietojuma nosacījumi apstādījumos – augu grupēšana.
4 Puķu stādījumu plānošana, detaļplānojumu izstrādes pamatprincipi.
5 Viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments (A-K).
6 Viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments (L-Z).
7 Kontroldarbs par viengadīgajām un divgadīgajām puķēm.
8 Viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments, to apguve pēc herbarizētiem augiem.
9 Viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments, to apguve pēc herbarizētiem augiem.
10 Apstādījumos izmantojamās sīpolpuķes, gumpuķes un bumbuļsīpolpuķes, to izvēle un kopšana.
11 Apstādījumos izmantojamās sīpolpuķes, gumpuķes un bumbuļsīpolpuķes, to izvēle un kopšana.
12 Zālienu izvēles, ierīkošanas un kopšanas pamatprincipi.
13 Viengadīgo, divgadīgo puķu dobju detaļplānojumu izstrāde.
14 Apstādījumu ierīkošanas un kopšanas uzdevumi un mērķi.
15 Stādījumu kopšanas un augu aizsardzības pasākumu sistēma. 16 Viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments, to atpazīšana pēc herbarizētiem augiem. Ieskaite.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītam kontroldarbam. Gala atzīmi veido vidējā atzīme no semestra laikā termiņā nokārtota kontroldarba un patstāvīgajiem darbiem. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Rukšāne G. Dārza maģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 2013. 191 lpp.
2. Garden plants and Flowers. London: A Dorling Kindersley Book, 2003. 420 p. 3. Monsone L. Vasaras puķes. Rīga: Zvaigzne ABC, (2006. 173 lpp.
Papildliteratūra
1. Griķis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Rīga: Apgāds Jāņa sēta, 1995. 77 lpp.
2. Vermeilens N. Dārza puķes. Enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 320 lpp. 3. Kilēvica M. Praktiskā augu aizsardzība. Rīga: Jumava, 2013. 144 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. Lauku Avīze ISSN 1407-4338. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss LIF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Ainavu arhitektūra un plānošana.