Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lopkopības produktu ražošana un pārstrāde II
Kursa kods LauZ3118
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 08/02/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Dzidra Kreišmane

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Apgūstot daudzgadīgo zālaugu bioloģiskās īpašības un to audzēšanu, var pareizi izvēlēties ekonomiski izdevīgu dažādu lopbarības veidu ražošanas tehnoloģiju un sagatavot lētu un kvalitatīvu lopbarību, nekaitējot apkārtējai videi. Latvijā audzējamām zālaugu sugām, to piemērotību audzēšanas vietas izvēlei augstas un kvalitatīvas zāles ražas ieguvei ganībās un pļaujamos zālājos, par augu sugu audzēšanas lietderību zāles lopbarības ražošanai, vākšanas laiku izvēli, ražas pirmapstrādi, sagatavošanu uzglabāšanai un izbarošanai ziemā. Lopbarības gatavošanas veidu ekonomiskais izvērtējums.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, zālaugu izmantošanu kvalitatīvas lopbarības nodrošinājumam, zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām un daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanu.
Prasmes pazīt un raksturot zāles lopbarības sagatavošanai izmantojamo daudzgadīgo zālaugu sugas, sastādīt zālaugu maisījumus, izvēlēties apstākļiem piemērotāko lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju, izvērtēt to ekonomisko pamatojumu. Studenti ir kompetenti novērtēt zāles lopbarības kvalitāti, agronomiski un ekonomiski izvērtēt lopbarības gatavošanas tehnoloģiju atbilstību.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības.
2 Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību.
3 Sēto zelmeņu ierīkošana.
4 Sēto zelmeņu ierīkošanas bruto seguma aprēķināšana.
5 Zelmeņu mēslošana un kopšana.
6 Ganību racionāla izmantošana.
7 Ganību barības vajadzības aprēķināšana. Ganību platības aprēķins.
8 Pļavu racionāla izmantošana un zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
9 Siena sagatavošanas tehnoloģija, izmaksas
10 Skābbarības sagatavošanas tehnoloģija, izmaksas
11 Konservētas barības sagatavošanas tehnoloģija, izmaksas
12 Zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana.
13 Zāles lopbarības vajadzības aprēķins dažādām dzīvnieku grupām
14 Zālāju ierīkošanas plānošana un izmaksas
15 Ziemas lopbarības vajadzība, plānošana, kvalitātes novērtēšana 16 Zālaugu sēklaudzēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā - kontroldarbi par noteiktām tēmām. Praktisko darbu pārbaude un ieskaitīšana. Ieskaite.
Obligātā literatūra
1. Adamovičs A., Kreišmane D., Narvils M. Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC. 1998. 40 lpp.
2. Augkopība. Sast. A. Ruža. Jelgava: LLU. 2001. 233.-279. lpp.
3. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU. 2004. 283.-331. lpp. 4. Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā. B. Jansones red. B.Jansone, S.Rancāne, V.Dzenis, A.Jansons. Skrīveri: LLU Zemkopības zinātniskais institūts. 2008. 265 lpp.
Papildliteratūra
1. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 1982. 311 lpp. 2. Labu ganību iekopšana. Antonijs A., u.c. SIA Latvijas šķirnes sēklas. 2000. 59 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Interneta resursi un periodiskie lauksaimniecības izdevumi: žurnāli Saimnieks, Agrotops, u.c.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes pamatstudiju programmas „Lauksaimniecība” specializācijas virziena uzņēmējdarbība lauksaimniecībā studiju programmai, pilna un nepilna laika studijās.