Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dārzkopības produkcijas ražošana un pārstrāde III
Kursa kods LauZ3096
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., Aija Dižgalve

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst jautājumus, kas saistīti ar daiļdārzkopības specializācijas virzienu teorētisko zināšanu ieguvi, apstādījumu augu audzēšanas tehnoloģiskiem un stādaudzētavu organizatoriskiem jautājumiem, pakalpojumu veidiem un galvenajiem virzieniem apstādījumu projektēšanā, ierīkošanā un kopšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentambūs:
•zināšanas par dekoratīvo augu kokaudzētavas ierīkošanu, teritorijas organizāciju, kokaugu tirgus sortimentu un audzēšanas ekonomisko vērtējumu;
• prasmes praktiski analizēt, pētīt un pielietot Latvijas stādaudzēšanas nozares perspektīvāko produktu grupu audzēšanas tehnoloģijas; •kompetence par stādaudzētavas darbu organizāciju, pielietojamiem audzēšanas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju priekšmeta saturs un daiļdārzkopības saimnieciskā nozīme.
2 Dekoratīvo augu introdukcijas vēsturiskie aspekti.
3 Dekoratīvo augu klasifikācija un raksturojums.
4 Dekoratīvo augu tirgus sortiments, tā raksturojums un realizācijas iespējas.
5 Dekoratīvo augu audzēšanas saimnieciskais raksturojums.
6 Ekoloģisko faktoru nodrošinājums un audzēšanas tehnoloģijas.
7 Dekoratīvo stādu audzēšanas ekenomiskais pamatojums.
8 Stādaudzētavas teritorijas organizēšana un ekonomiskais pamatojums.
9 Kokaugu pavairošanas veidu rakturojums.
10 Kokaudzētavu (arboretumu) specializācija un tirgus sortiments.
11 Kokaudzētavas ražošanas nodaļas.
12 Stādu audzēšanas veidi un kvalitātes uzlabošanas faktori.
13 Apstādījumu projekta galvenie uzdevumi.
14 Apstādījumu teritorijas organizācija un ierīkošanas darbu plānošana.
15 Apstādījumu ierīkošanas izmaksu sastādīšanas tāme. 16 Jaunākās tendences apstādījumu projektēšanā, ierīkošanā un kopšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem patstāvīgajiem darbiem, gala atzīmi veido vidējā no patstāvīgo darbu aizstāvēšanas atzīmes.
Obligātā literatūra
1. Юскевич Н. Н. Промышленное цветоводство России. М : Росагропромиз, 1990. 302 с.
Papildliteratūra
1. Introduction to floriculture.Edited by Roy A.Larson. Department of horticultural science. North Carolina. 1992. 635 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172)
2. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457) 3. Agrotops (ISSN 1407-5164)
Piezīmes
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju uzņēmējdarbība lauksaimniecībā pilna laika.