Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Jātnieku sports un menedžments
Kursa kods LauZ3093
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. biol., pasn. Iveta Kļaviņa-Blekte

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar jāšanas attīstības vēsturi, jātnieku sporta organizēšanu mūsdienās pasaulē un Latvijā, kā arī ar galveno jātnieku sporta organizāciju pasaulē – Starptautisko Jātnieku federāciju (FEI – Fédération Equestre Internationale), tās struktūru, misiju, darbības principiem, reglamentiem un noteikumiem, FEI atzītajām jātnieku sporta disciplīnām, to galvenajiem noteikumiem. Studenti apgūst prasmi patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt jātnieku sporta sacensības dažādās disciplīnās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Iegūtas teorētiskas zināšanas par jātnieku sporta organizēšanas principiem un struktūru nacionālajā un starptautiskajā līmenī, Starptautiskās jātnieku federācijas (FEI) darbību, tās nozīmi sporta organizēšanā un attīstībā; iegūta izpratne par galvenajiem reglamentiem un noteikumiem, kas regulē jātnieku sporta darbību, kā arī pamata prasmes pielietot tos praktiskā darbībā. Apgūtas praktiskās iemaņas jātnieku sporta sacensību plānošanā, organizēšanā un vadīšanā, pamatojoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām. Studiju kursa noslēgumā students ir kompetents iegūtās zināšanas un prasmes par jātnieku sportu un tā plānošanu, organizēšanu un vadīšanu pielietot savā tālākajā darbībā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju kurss un tā studijas. Jāšanas mākslas vēsture.
2 Starptautiskā Jātnieku federācija (FEI). FEI normatīvā bāze
3 FEI disciplīnas.
4 FEI sacensību organizācija.
5 Jātnieku sports Olimpiskajās spēlēs.
6 Latvijas Jātnieku federācija. Jātnieku sporta sacensību organizēšana Latvijā.
7 1. kontroldarbs - par 1. - 6.tēmām. Sacensību vadīšana. Sacensību plānošana
8 Sacensību plānošana.
9 Sacensību oficiālās amatpersonas. Sacensību personāls.
10 Sacensību dokumentācija.
11 Sacensību vietas sagatavošana un resursi.
12 Zirgi sacensībās.
13 Risku vadīšana sacensībās.
14 2.kontroldarbs - par 7. - 13.tēmām. Sacensību sponsorēšana un publicitāte.
15 Sacensību budžets un finanses. 16 Gala ieskaite.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam un aizstāvētam praktiskajam mājas darbam, sekmīgi uzrakstītiem vai mutiski atbildētiem kontroldarbiem un nokārtotai gala ieskaitei. Gala vērtējums - ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Starptauriskās jātnieku sporta federācijas mājas lapa: http://www.fei.org/
2. Latvijas jātnieku federācijas mājas lapa: http://www.leflatvia.lv/web/
3. Baltakmens R. Latvietis un viņa zirgs. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 382 lpp. 4. Šķēršļu pārvarēšanas sacensību noteikumi. Rīga: Latvijas Jātnieku federācija, 2000. 127 lpp.
Papildliteratūra
1. The Horse. Ed. Evans J. W. etc. New York: W. H. Freeman, 1997. 844 p.
Piezīmes
Izvēles studiju kurss Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas fakultāšu pamatstudiju studentiem.