Excel
Kursa nosaukums Inženierdarba pamati I
Kursa kods LauZ3069
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ilmārs Dukulis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm; prasmes izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt; kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Inženieris un inženierdarbs. Inženierdarba saturs.
2 Zinātniskā darba atšķirība no inženierdarba. Pētniecības līmeņi. Zinātņu nozaru klasifikācija.
3 Inženieruzdevumu risināšanas vispārīgā stratēģija. Inženierprāta tipi.
4 Inženierpētījumu organizēšana. Pētīšanas metodes un paņēmieni.
5 Pētījumu temata izvēles kritēriji.
6 Sistēmas un to analīze inženierdarbā. Sistēmu pazīmes, struktūra un veidi.
7 Sistēmas un apkārtējā vide. Sistēmu hierarhija. Saites sistēmās.
8 Tehniskās sistēmas, to klasifikācija un īpatnības.
9 Inženierdarbs kā sistēma.
10 Inženierdarba algoritma sastādīšana. Inženierdarba kā sistēmas shēmas izveide.
11 Sistemātiskā pieeja inženieruzdevumu risināšanā. Sistēmanalīzes principi.
12 Uzdevuma noskaidrošana un mērķa formulēšana.
13 Informācijas avoti. Informācijas meklēšana. Literatūras anotatīvais apraksts.
14 Informācijas apstrāde.
15 Analītiskā apskata sagatavošana. 16 Hipotēzes izstrādāšana un darba virziena pamatošana. Alternatīvu ģenerēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti četri kontroldarbi. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos (2011) [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm
2. Garrison, Ervan G. A history of engineering and technology: artfull methods. – 2nd ed. – CRC Press ltd., 2004. 348 p. (Pieejama pie kursa mācībspēka) 3. Holman J.P. Experimental methods for engineers: 6th edition. – McGraw-Hill, Inc., 2005. – 616 p. (Pieejama pie kursa mācībspēka).
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp. 2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.