Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības mašīnas I
Kursa kods LauZ3032
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā
 
Kursa anotācija
Lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts: augsne; stiebraini, šķidri, birstoši, higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli. Laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.
Kursa plāns
1 Arkli
2 Spēku aina sistēmā arkls - traktors
3 Vienlaidus kultivatori
4 1. kontroldarbs
5 Rindstarpu kultivatori
6 Ecēšas, veltņi, frēzes
7 Kombinētie augsnes apstrādes agregāti
8 2. kontroldarbs
9 Organisko mēslu izkliedētāji
10 Minerālmēslu izkliedētāji
11 Rindsējmašīnas
12 3. kontroldarbs
13 Viensēklas sējmašīnas
14 Stādāmās mašīnas
15 Augu ķīmiskās aizsardzības mašīnas 16 4. kontroldarbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Četri kontroldarbi kuros studentam rakstiski jāatbild uz 10 jautājumiem par auditorijā un patstāvīgajā darbā apgūto vielu. Ja kontroldarbs novērtēts ar atzīmi "5" vai mazāku, tas jāraksta atkārtoti. Ieskaite. Ja katrs kontroldarbs novērtēts ar atzīmi ne mazāku par 8, students ieskaiti saņem automātiski.
Pamatliteratūra
1. Lauksaimniecības mašīnas / J.Ozola redakcijā. – Rīga: Zvaigzne, 1993. – 414,; il. 2. Сельскохозяйственныу и мелиративные машины / Под общей редакцией Г.Е. Листопада – Москва, Колос, 1979 – 749 с.
Papildliteratūra
1. CIGR handbook of agricultural engineering. – 1999. – Vol.3: Plant production engineering. – 1999. – 632 p 2. Eichorn H. Landtechnik. – Stuttgart: Eugen Ulmer GmbH&Co, 1985. – 660 S.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Landtechnik / Fachzeitschrift fŅr Agrartechnik und ländliches Bauen.: Darmstadt 2. Agro Tops / Lauksaimniecības mēnešraksts: Rīga
Piezīmes
Obligāts priekšmets Tehniskās fakultātes akadēmiskajai studiju programmas apakšprogrammai “Uzņēmējdarbība agroservisā” 6. semestrī.