Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Agroķīmija
Kursa kods LauZ3012
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 18/01/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības habilitētais doktors, prof. Aldis Kārkliņš
Lauksaimniecības doktors, vad.pētn. Ināra Līpenīte

Kursa anotācija
Lauksaimniecības uzņēmuma augsnes dažādības raksturojums. Nepieciešamie agroķīmiskie ielabošanas pasākumi. Organisko mēslu uzkrāšanas aprēķini. Mēslošanas līdzekļu pielietošana lauku kultūraugu mēslošanā plānotā ražas līmeņa sasniegšanai, to agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķins. Augu barības elementu bilance saimniecībā. Tiek izstrādāts reālai vai noteiktas specializācijas modeļsaimniecībai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Nostiprina teorētiskās zināšanas par augu barības elementu resursiem un to racionālu izmantošanu. Prot izstrādāt kultūraugu mēslošanas plānu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, vērtēt mēslošanas efektivitāti un analizēt tās ietekmi uz apkārtējo vidi, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu pasākumu un tehnoloģiju izmantošanu.
Kursa plāns
1 Darba uzdevuma saņemšana
2 Students precizē uzdevumu, izejas datus
3 Izejas datu saskaņošana ar darba vadītāju
4 Izstrāde
5 Izstrāde
6 Izstrāde
7 Izstrāde
8 Seminārs par padarīto
9 Izstrāde
10 Izstrāde
11 Izstrāde
12 Izstrāde
13 Izstrāde
14 Noformēšana
15 Iesniegšana 16 Aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Darbs izpildīts un noformēts atbilstoši metodiskajiem norādījumiem. Izpildīti un aizstāvēti visi studiju kursa plānā paredzētie laboratorijas un praktiskie darbi. Sekmīgi aizstāvēts.
Pamatliteratūra
1. Agroķīmija: Lekciju konspekts. I un II daļa. A. Kārkliņš. Rīga: Ražība, 1996. 382 lpp.
2. Aprēķinu metodes agroķīmijā. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava, 1988. 55 lpp.
3. Ieteikumi augsnes agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanai. Sast. R. Timbare, A. Pāvule. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs, 2007. 47 lpp. 4. Riņķis G. Augu barošanās diagnostika. Jelgava: LLU, 1995. 40 lpp.
Papildliteratūra
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 3. Priekulis J., Kažotnieks J. Kūtsmēslu izvākšana no lopu mītnēm. Ozolnieki: LLKC, 1997. 36 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga : Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
Obligātais kurss LF akadēmiskai un profesionālai studiju programmai „Lauksaimniecība” ar specializāciju laukkopībā un dārzkopībā pilna un nepilna studijās.