Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības resursi
Kursa kods LauZ2046
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18
Laboratorijas darbu stundu skaits 14
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2021
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Zinta Gaile
Dr. habil. agr., prof. Aldis Kārkliņš
Dr. geol., doc. Ilze Vircava
Dr. sc. ing., doc. Ingrīda Augšpole

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Ievads studijās un specialitātē. Studiju organizācija LLU. Jēdziens par dabas resursiem. Lauksaimniecībā izmantojamie resursi. Zemes dabas resursu raksturojums. Zemes un Zemes garozas ģeofizikālais un ģeoķīmiskais raksturojums, notiekošie ģeoloģiskie procesi. Latvijas ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi, to izmantošanas iespējas. Klimata loma lauksaimnieciskajā ražošanā. Neizsmeļamie nedzīvās dabas resursi: ūdens riņķojums dabā, saules, vēja un ģeotermālā enerģija. Augsne, tās veidošanās un tās funkcijas. Dzīvās dabas resursi lauksaimniecībā. Laukaugu klasifikācija. Augkopība kā lauksaimniecības pamatnozare, tās apakšnozares. Augu selekcija, tās nozīme. Bioloģiskā lauksaimniecība. Nezāles, to ierobežošana. Jēdziens par kultūraugu slimībām, kaitēkļiem un pesticīdiem. Dzīvnieku resursi lauksaimniecībā. Lopkopība kā lauksaimniecības pamatnozare. Lopkopības apakšnozares. Dzīvnieku selekcija. Mikroorganismu pozitīvā loma lauksaimniecībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst zināšanas par resursiem, to iedalījumu, nozīmi un izmantošanu: par klimatu, augsni, derīgajiem izrakteņiem, augiem, dzīvniekiem, mikroorganismiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par lauksaimniecības nozari un apakšnozarēm, to saistību un savstarpējo pakārtotību.
Prasmes un to novērtējums.
Nedzīvās dabas resursi
1.Pārzina jēdzienu par dabas resursiem. Lauksaimniecībā izmantojamajiem resursiem. Orientējas Zemes uzbūvē, tās vieliskajā sastāvā un pārzina tajā notiekošo ģeoloģisko procesu saistību ar nedzīvās dabas resursiem (1. kontroldarbs).
2.Pārzina Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un derīgos izrakteņus, to izmantošanas iespējas. Orientējas nedzīvo dabas resursu izcelsmē un krājumos, spēj saredzēt kopsakarības. Prot novērtēt klimata, augsnes un derīgo izrakteņu nozīmi (2. kontroldarbs).
3.Studenti pazīst iežus un minerālus – 2 kontroldarbi par laboratorijas darbu tēmām,
t. sk. mājas darbu pārbaude;
4.Studenti spēj sagatavot konspektus vai teorētisko materiālu saistībā ar nedzīvās dabas resursiem un veikt iegūtas informācijas analīzi, spēj izdarīt secinājums un argumentēt savu viedokli – mājas darbi;
Dzīvās dabas resursi
1.Pārzina lauksaimniecībā izmantojamos augu resursus. Prot definēt lauksaimniecības nozares (augkopība) iedalījumu apakšnozarēs un novērtēt to lomu tautsaimniecībā. Izprot jēdzienu par augu selekciju un sēklkopību - 1. kontroldarbs.
2.Pārzina lauksaimniecībā izmantojamās dzīvnieku sugas. Prot definēt lauksaimniecības nozares (lopkopība) iedalījumu apakšnozarēs un novērtēt to lomu tautsaimniecībā. Izprot jēdzienu dzīvnieku audzēšana un selekcija. Prot novērtēt mikroorganismu lomu dažādos lauksaimnieciskās ražošanas procesos - 2. kontroldarbs.
3.Studenti spēj atpazīt izplatītākās augu nezāles. Praktiskajās nodarbībās izmanto nezāļu herbāriju katalogus - 1. ieskaite.
4.Pārzina Latvijā audzējamos kultūraugus (produktu vispārējo raksturojumu un to pielietojumu) - 1. kontroldarbs par praktisko darbu tēmām.
5.Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par lauksaimniecības nozari, kā arī argumentēt savu viedokli – mājas darbi.
Rezultātā studenti ir kompetenti izvēlēties savu turpmāko studiju specializāciju: agronomija, zootehnika vai uzņēmējdarbība lauksaimniecībā un ir sagatavoti turpmāko studiju kursu apgūšanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievads studijās: studiju organizācija LLU, studentu pienākumi un tiesības, LLU Satversme, LLU un LF struktūra.
2.Jēdziens par resursiem, to iedalījums. Resursu ilgtspējīgas izmantošanas koncepcija.
Nedzīvās dabas resursi:
3.Zemes dabas resursu iedalījums, to raksturojums.
4.Zemes un Zemes garozas uzbūve, sastāvs un veidošanās.
5.Ģeoloģiskie procesi kā nedzīvas dabas resursu veidotāji.
6.Minerālu un iežu veidi, to loma zemes dabas resursu veidošanā – praktiskie darbi.
7.Zemes attīstības vēsture un derīgo izrakteņu resursi Pasaulē.
8.Latvijas ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā uzbūve.
9.Derīgo izrakteņu veidi un to resursi Latvijā, nozīme lauksaimniecībā.
10.Latvijas klimata un meteoroloģisko apstākļu raksturojums.
11.Enerģētiskie resursi. Jēdziens par enerģijas avotiem, to iedalījums un izmantošanas lietderība.
12.Jēdziens par augsni, tās loma ekosistēmā. Augsnes veidošanās faktori un galvenie etapi.
Dzīvās dabas resursi
13.Jēdziens par lauksaimniecību un dzīvās dabas resursiem. Augu augšanas faktori un augkopība, augu klasifikācijas veidi. Graudkopība un dārzkopība, izmantotie augu resursi.
14.Kartupeļu, cukurbiešu, eļļas un šķiedraugu, un zālaugu audzēšana, šajās apakšnozarēs izmantojamie augu resursi.
15.Netradicionālās augkopības apakšnozares, tajās izmantojamie augu resursi; jēdziens par augu selekciju un sēklkopību.
16.Bioloģiskā lauksaimniecība. Kaitīguma robežslieksnis.
1. kontroldarbs: Augkopības nozaru raksturojums, lauksaimniecībā izmantojamie augu resursi.
17.Dzīvnieku resursi lauksaimniecībā, lopkopība kā pamatnozare; piensaimniecības un gaļas ražošanas nozaru raksturojums.
18.Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanai piemēroto lopkopības nozaru raksturojums, izmantotie dzīvnieku resursi.
19.Netradicionālās lopkopības nozares. Dzīvnieku audzēšana un selekcija.
20.Mikroorganismi un to loma dažādos lauksaimnieciskās ražošanas procesos.
2. kontroldarbs: Lopkopības nozaru raksturojums, lauksaimniecībā izmantojamie dzīvnieku resursi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kurss sastāv no 3 daļām, kur katrā jāizpilda turpmāk aprakstītās prasības un visiem veicamajiem darbiem jābūt ieskaitītiem ar vērtējumu ‘ieskaitīts’ vai jāiegūst vismaz 4 balles, ja liek atzīmi:
1.Ievads studijās – saņem ‘ieskaitīts’
•Jāapmeklē lekcijas un 4 seminārnodarbības
1.LLU Fundamentālā bibliotēka – iesk.
2.Tikšanās ar Studiju programmas direktori vai apakšvirziena vadītāju;
3.Pils muzeja apmeklējums;
4.Seminārs par LLU Studiju nolikumu
•Jāizpilda mājas darbs, lasot LLU Studiju nolikumu; jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes)
•Jāuzraksta īss kontroldarbs, kur jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes)
2.Nedzīvās dabas resursi
•Sekmīgi nokārtoti laboratorijas darbi; jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes).
•Sekmīgi jānokārto semināri par patstāvīgi apgūstamajām tēmām un jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (ar atzīmi);
•Sekmīgi jānokārto 2 kontroldarbi par teorētisko un praktisko daļu, kur katrā jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (ar atzīmi);
3.Dzīvās dabas resursi
•2 rakstiski kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (norādīti kursa plānā); jāsaņem sekmīgs vērtējums (ar atzīmi);
•1 rakstisks kontroldarbs par praktiskajos darbos apgūtajām tēmām; jāsaņem sekmīgs vērtējums (ar atzīmi);
• Ieskaite par nezāļu augu herbāriju; jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes);
•Prezentācija par izvēlēto lauksaimniecības nozares tēmu; jāsaņem sekmīgs vērtējums (ar atzīmi).
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Ievads studijās
1.Izpilda mājas darbu, lasot LLU Studiju nolikumu un atbildot jautājumus izsniegtā veidlapā rokrakstā.
2.Sagatavojas kontroldarbam par lekciju, seminārnodarbību un mājas darba tematiku.
Nedzīvās dabas resursi
1.Sistemātiski apgūst minerālu un iežu kolekciju.
2.Apkopo un sagatavo konspektus vai informatīvo materiālu saistībā ar nedzīvās dabas resursu tematiku. Veic apkopotās informācijas analīzi.
3.Patstāvīgi sagatavojas teorētiskajiem kontroldarbiem.
Dzīvās dabas resursi
1.Patstāvīgi apgūst informatīvo materiālu par augu un dzīvnieku resursiem (materiāli pieejami e-studijās).
2.Izplatītāko nezāļu augu apgūšana, izmantojot augu herbāriju un e-studijās pieejamos materiālus.
3.Sagatavo prezentāciju (5 – 7 min.) par izvēlēto lauksaimniecības nozari.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
•Studiju kursa eksāmena vērtējums veidojas kumulatīvi no visu 3 daļu vērtējuma.
•Lai kumulatīvo vērtējumu saņemtu, pilnīgi visiem iepriekš aprakstītajiem darbiem jābūt nokārtotiem ar pozitīvu vērtējumu: ja darbu nevērtē ar atzīmi, tad tam jābūt ieskaitītam, ja darbu vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā, tad vērtējumam jābūt vismaz 4 balles.
•Eksāmena atzīmi iegūst kā vidējo aritmētisko no gala vērtējuma abās ar resursiem saistītajās daļās („Dzīvās dabas resursi” un Nedzīvās dabas resursi”); Ievadam studijās jābūt ieskaitītam.
Pamatliteratūra
1.Augkopība (2004). A. Ružas red. Ruža A., Adamovičs A., Bankina B., Bērziņš A. u.c. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2.Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M., Lepse L. u.c. (2007). Dārzeņkopība. Lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija. 284 lpp.
3.Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. (1991). Lopkopība. Rīga: Zvaigzne. 366 lpp.
4.Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. (2019). Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.
5.Lapiņš D., Kažotnieks J. (2001). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC. 247 lpp.
6.Latvija: zeme, daba, tauta, valsts: otrais laidiens (2018). O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. red.). Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 752 lpp.
7.Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana (2012). Priekuļa J. red. Jelgava: LLU. 240 lpp.Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. (2013). Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU. 184 lpp.
Papildliteratūra
1.Āboltiņš O. (2010). No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 127 lpp.
2.Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
3.Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
4.Lauksaimniecības gada ziņojums. Rīga: LR Zemkopības ministrija. (Lauksaimniecības gada ziņojumi par iepriekšējiem 3 gadiem) [tiešsaiste]: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
5.Miške I., Brutāne D., Žola I. (2007). Bioloģiskās augkopības pamati. Rīga: Nordic. 201 lpp.
6.Plēsums J., Osītis U., Runce A. u.c. (2005). Gaļas liellopi un liellopu gaļas audzēšana Latvijas apstākļos. Jelgava. 118 lpp.
7.Klāsēns V., Šteinberga V. (1987). Mikrobioloģija. Rīga: Zvaigzne. 190 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Agro Tops
2.Saimnieks LV
3.Latvijas Lopkopis
4.Dārzs un Drava u.c.
Piezīmes
Obligātais kurss LF profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” 1. gada 1. semestrī gan pilna, gan nepilna laika studijās.