Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augsnes zinātne un agroķīmija
Kursa kods LauZ2041
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 02/12/2019
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., prof. Aldis Kārkliņš
Mg. agr., viesdoc. Adrija Dorbe
Dr. agr., Ināra Līpenīte

Priekšzināšanas
LauZ2040, Augsnes zinātne un agroķīmija
Kursa anotācija
Kursa darbu izstrādā reālai vai modeļsaimniecībai, izvērtē saimniecības augšņu auglību, nosaka nepieciešamos ielabošanas pasākumus. Veic organisko mēslu uzkrāšanas aprēķinu, organisko mēslošanas līdzekļu un minerālmēslu normu noteikšanu kultūraugu mēslošanai plānotās ražas sasniegšanai. Nosaka mēslojuma lietošanas agronomisko un ekonomisko efektivitāti, aprēķina augu barības elementu bilanci.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti nostiprina teorētiskās zināšanas par augšņu īpašībām, prot tās izvērtēt. Pielieto zināšanas par augu barības elementu resursiem un to racionālu izmantošanu. Prot izstrādāt kultūraugu mēslošanas plānu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, vērtēt mēslošanas efektivitāti un analizēt tās ietekmi uz apkārtējo vidi, ir kompetenti pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu pasākumu un tehnoloģiju izmantošanu un pamatot to.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Literatūras apskats.
2.Saimniecības vispārējais raksturojums.
3.Saimniecības augšņu raksturojums.
4.Kūtsmēslu ieguves apjoma un krātuves ietilpības noteikšana.
5.Salmu ieguve un izmantošana saimniecībā, pakaišu vajadzība.
6.Augu barības elementu masa organiskos mēslošanas līdzekļos.
7.Kaļķošanas normu aprēķins.
8.Organisko mēslu sadale un normu noteikšana.
9.Minerālmēslu normu un devu noteikšana, minerālmēslu daudzuma aprēķins audzēto kultūraugu mēslošanai.
10.Barības elementu bilances aprēķins
11.Mēslošanas līdzekļu agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķini.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prasībām atbilstoši izstrādāts un noformēts darbs
Kursa darba rezultātu un secinājumu prezentācija (aizstāvēšana)
Teorētiskās zināšanas pielietojums kursa darba aizstāvēšanā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras studijas. Aprēķinu veikšana atbilstoši kursa darba metodiskajiem norādījumiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kursa darbs tiek novērtēts ar atzīmi pēc aizstāvēšanas, ņemot vērā veiktos aprēķinus, pamatojumu un spēju argumentēt savu viedokli.
Obligātā literatūra
1.Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU. 240 lpp.
2.Kārkliņš A., Līpenīte I. (2018). Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU. 200 lpp.
3.Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
4.Kārkliņš A. (1996). Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļa. Rīga: Ražība. 382 lpp. 5. Agroķīmija (1984). J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
5.Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 399 lpp.
6.Ieteikumi agroķīmisko izpētes materiālu izmantošanai (2007). Sast. R. Timbare, A. Pāvule. Rīga: Ražība. 47 lpp.
7.Augkopības rokasgrāmata (2001). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 324 lpp.
8.Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 374 lpp.
9.Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008). Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Jelgava: LLU. 88 lpp.
10.Priekulis J., Kažotnieks J. (1997). Kūtsmēslu izvākšana no lopu mītnēm. Ozolnieki. 36 lpp. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošana (1999). 59 lpp.
11.Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana (2008). Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts). Rīga. 48 lpp.
12.Zemes izmantošana un kadastrs (2001) A. Boruka red. Rīga. 408 lpp
13.Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (2008). Rīga. 54 lpp.
14.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU. 73 lpp.
Papildliteratūra
1.Bambergs K. (1993) Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
2.Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 339 lpp.
3.Riņķis G., Ramane H. (1989). Kā barojas augi. Rīga: Avots. 151 lpp.
4.Gemste I., Vucāns A. (2010). Notekūdeņu dūņas. Jelgava: LLU. 276 lpp.
5.Gemste I., Smilga H., Ventiņš J. (2009). Notekūdeņu dūņas un augsne. Jelgava: LLU Ūdenssaimniecības un zemes ZI. 272 lpp.
6.Palabinskis J. (2004). Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava: LLU. 63 lpp.
7.Rokasgrāmata: Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. 88 lpp.
8.Vigovskis J., Sietiņsons (1998) Zaļmēslojums. Ozolnieki. 26 lpp.
9.Augu barības vielu resursi jūsu saimniecībā (1999). Ozolnieki. 45 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
Lauksaimniecības nozares periodiskie izdevumi (Saimnieks, Agro Tops u.c.).
Augšņu izpētes materiāli.
Interneta resursi.
Piezīmes
LF profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar specializāciju lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna laika 2. kursa 4. semestris un nepilna laika 3. kursa 5. semestris.