Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meža augsnes zinātne
Kursa kods LauZ2021
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 98
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Aldis Kārkliņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Ģeoloģijas, ģeomorfoloģijas un hidroģeoloģijas pamati. Augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes morfoloģiskās, fizikālās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Augsnes degradācija. Augsnes kartēšana un zemes vērtēšana. Nezāles, to ierobežošana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst zināšanas un izpratni par ģeoloģijas pamatjautājumiem, augsnes veidošanos un ģenēzi, svarīgākajām augsnes īpašībām, augšņu klasifikāciju, ģeogrāfiju, kartēšanu, vērtēšanu, spēj kritiski analizēt informāciju. Apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē, informācijas interpretācijā, augšņu datu apstrādē. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Zemes ģeoloģiskais un ģeoķīmiskais raksturojums. Zemes ģeosfēru raksturojums. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
2 Endogēnie ģeoloģiskie procesi. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
3 Iežu dēdēšana. Augšņu mineraloģiskais sastāvs. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
4 Vēja un virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
5 Ledāju un pasaules okeāna ģeoloģiskā darbība. Ūdens aprite dabā. Pazemes ūdeņi. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
6 Zemes ģeoloģiskā vēsture. Latvijas teritorijas ģeoloģiskā uzbūve. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
7 Augsnes veidošanās faktori: cilmiezis, reljefs, klimats. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
8 Augsnes veidošanās faktori: bioloģiskais un antropogēnais faktori, laiks. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
9 Augsnes granulometriskais sastāvs. Augsnes organiskā daļa. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
10 Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloidālās īpašības. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
11 Augsnes fizikālās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
12 Augsnes šķīdums un oksidēšanās - reducēšanās procesi augsnē. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
13 Augsnes ģenēze un evolūcija. Augsnes klasifikācija. Augšņu ģeogrāfija. 2 lekc. un 2 prakt. nod.
14 Augsnes auglība. Augsnes degradācija. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
15 Augšņu kartēšana. Zemes vērtēšana. Zemkopības jēdziens. Nezāles, to apkarošana. 2 lekc. un 2 prakt. nod. 16 Minerālmēsli. Organiskie mēslošanas līdzekļi. Kaļķošanas materiāli. 1 lekc., 1 prakt. nod. un 2 lab. d.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā jākārto 4 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas un praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu, atbilstoši studiju kursa programmas apjomam. Ja ar kontroldarbiem savākto punktu summa pārsniedz 25, gala eksāmens nav jākārto un iegūstamā atzīme ir atbilstoša kontroldarbu vidējam novērtējumam. Ja kāds kontroldarbs netiek rakstīts nodarbību plānā paredzētajā laikā vai arī tas tiek uzrakstīts nesekmīgi, kontroldarba viela jāatbild mutiski vai rakstiski, bet iegūtais vērtējums iepriekš minētajai punktu summai netiek summēts. Līdz eksāmenam (vai savākto punktu ieskaitīšanai) jābūt: 1) nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem; 2) sekmīgi novērtētiem kontroldarbiem. Rakstisku gala eksāmenu kārto, ja 1) kontroldarbos savākto punktu summa nepārsniedz 25; 2) vēlas augstāku atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M, Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp. 4. Kārkliņš A. Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
Papildliteratūra
1. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 210 lpp.
2. Mežals G. Meža augsnes zinātne. Rīga: Zvaigzne, 1980. 174 lpp. 3. Кауричев И. С. Почвоведение. Москва: Агропромиздат, 1989. 719 с.
Piezīmes
Obligātais kurss Meža fakultātes Mežzinātņu bakalaura studiju programmai.