Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ģeoloģija un augsnes zinātne II
Kursa kods LauZ2019
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 11/11/2019
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Aldis Kārkliņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes vielu saistīšanas spēja, reakcija, buferspēja. Augsnes šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikāli mehāniskās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Latvijas augsnes. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes kartēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par augsni un tās izcelšanos, veidošanos, attīstību, īpašībām, klasifikāciju, ekoloģiskām funkcijām. Studiju kursa apguves mērķis ir iepazīt augsni, lai racionāli izmantotu un aizsargātu to kā svarīgu un neaizstājamu ekosistēmas sastāvdaļu, dabisko un cilvēka veidoto ainavu pamatni.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Augsnes veidošanās.
2 Augsnes sastāvs. Augsnes organiskā viela.
3 Augsnes ķīmiskās un koloidālās īpašības.
4 Augsnes fizikālās īpašības un struktūra.
5 Augsnes hidrofizikālās īpašības un ūdens režīms.
6 Augsnes ģenēze un evolūcija.
7 Augsnes klasifikācija un kartēšana. 8 Latvijas augsnes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 3 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 18 punktiem (ja zemāks – rakstisks pārbaudījums visas programmas ietvaros).
Obligātā literatūra
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp. 4. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei / Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
Papildliteratūra
1. Stinkule A., Kļaviņš M. Ģeoķīmijas pamati. Rīga: LU, 2000. 255 lpp.
2. Encyclopedia of Soils in the Environment / Ed.-in-chief D. Hillel. Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I 548 pp.; vol. II 542 pp., vol. III 570 pp., vol. IV 459 p. 3. Soil Atlas of Europe. – European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.
Piezīmes
Obligātais kurss Lauku inženieru fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātei un Vides un ūdenssaimniecības specialitātei.