Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ģeoloģija un augsnes zinātne I
Kursa kods LauZ2018
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti (ECTS) 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60.75
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/10/2013
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geol., doc. Ilze Vircava

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursā iegūstamas zināšanas par ģeoloģiskiem procesiem, minerālu un iežu veidošanos un to īpašībām, Latvijas galvenajām reljefa formām, to ģenēzi un nozīmi ainavu veidošanā, ģeoloģisko pētījumu metodiku. Priekšmeta mērķis ir iepazīt un gūt priekšstatu par minerālu un iežu daudzveidību, ģeoloģiskajiem procesiesm un reljefu, prast iegūtās zināšanas izmantot un iekļaut kopējā ainavas veidošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par ģeoloģiskās uzbūves, ģeoloģisko procesu un reljefa nozīmi dabisko ainavu izveidē.
• Prasme noteikt nogulumu un iežu veidu. Izmantojot ģeoloģisko urbumu datus un citu ģeoloģisko informāciju, piemēram, ģeoloģiskās un topogrāfiskās kartes, sastādīt ģeoloģiskos griezumus, veicot to interpretāciju, nosakot iežu vai nogulumu ģenēzi, izdalot potenciālās ģeoloģisko procesu riska zonas, nosakot iespējamos ūdens nesējslāņus. Izdalīt atšķirīgas reljefa formas, atpazīt dabā noritošos ģeoloģiskos procesus. • Kompetence – ainavu plānošanā ņemt vērā apkārtnes reljefu un vietas ģeoloģisko uzbūvi, neveicinot ģeoloģisko procesu attīstību, kā arī izmantot dabā sastopamo iežu materiālu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi. Zemes un zemes garozas sastāvs (vispārējs raksturojums)
2 Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes.
3 Endogēnie ģeoloģiskie procesi. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
4 Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
5 Zemes ģeoloģiskais vecums. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
6 Ieži. Iežu klasifikācija, noteikšanas metodes.
7 Eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
8 Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
9 Hidroģeoloģijas pamati.Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
10 Ģeoloģiskās pētījumumu metodes. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
11 Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība.
12 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
13 Ledāju ģeoloģiskā darbība. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
14 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
15 Ģeomorfoloģijas pamati. Latvijas ģeomorfoloģiskā karte. 16 Latvijas ģeomorfoloģiskā karte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotiem visiem semestra laikā uzdotajiem kontroldarbiem.
Obligātā literatūra
1. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija: mācību grāmata.Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 3. Sedmalis U., Šperberga I., Sedmale G. Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana. Rīga: RTU, 2002. 196 lpp.
Papildliteratūra
1. Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. Rīga: LU, 2008. 64 lpp.
2. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU, 2013. 184 lpp. 3. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Enciklopēdija. Latvija un latvieši.Latvijas daba 1,2,3,4,5. Latvijas enciklopēdija. 1995, 1996, 1997,1998.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana".