Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augu aizsardzība
Kursa kods LauZ2012
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., Ināra Turka

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Uzņēmējdarbības lauksaimniecības studiju priekšmetā studenti iepazīstas ar Augu aizsardzības organizācijas struktūru un normatīviem aktiem, nozīmīgākiem kultūraugu kaitīgiem organismiem un to ierobežošanas metodēm un līdzekļiem. Iepazīstas ar kaitīgo organismu radītiem ekonomiskiem zaudējumiem un to novēršanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Integrētās zināšanas par kaitīgiem organismiem, to ierobežošanas iespējām un ekonomisko efektivitāti ļauj studentiem novērtēt situāciju konkrētās saimniecībās. Kompetenti vērtēt augu aizsardzības likuma un normatīvo dokumentu ievērošanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Kultūraugu kaitēkļu bojājumu veidi.
2 Labību, kartupeļu un rapša kaitēkļi - ekoloģija un ekonomika
3 Dārzeņu, augļu koku un ogulāju kaitēkļi - ekoloģija un ekonomika
4 Siltumnīcu un noliktavu kaitēkļi - ekoloģija un ekonomika
5 Mežaugu kaitēkļi - ekoloģija un ekonomika.
6 Kultūraugu slimību pazīmes. Slimību noteikšanas metodes.
7 Baktēriju, vīrusu un sēņu ierosinātās slimības.
8 Labību, kartupeļu un rapša slimības - ekoloģija un ekonomika
9 Darzeņu, augļu koku un ogulāju slimības - ekoloģija un ekonomika
10 Meža kultūru slimības - ekoloģija un ekonomika.
11 Augu aizsardzības likums.
12 Darba drošība augu aizsardzībā.
13 LR reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi. Pesticīdu lietošanas reglamenti.
14 Nepieciešamo pesticīdu daudzuma aprēķini.
15 Pesticīdu lietošanas tehniskā efektivitāte un ekonomiskā efektivitāte. 16 Sliekšņu jēdziens augu aizsardzībā. Brīdinājumu un prognožu sistēmas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmenu kārto pēc praktisko darbu nostrādāšanas un kontroldarbu sekmīgas nokārtošanas.
Obligātā literatūra
1. Augkopība. A. Ružas red. Turka I. sadaļa Augu aizsardzība. Jelgava, 2004,. 69-88, 173-181, 190 -196, 242-245 lpp.
2. Labas Lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga, LRZM, 2008. 56 lpp.
3. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts Rīga: VAAD/ik gadus. 4. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 296 lpp.
Papildliteratūra
1. Augu slimības. B. Bankinas red. Jelgava, 2003. 247 lpp. 2. Smidzinātāju rokasgrāmata. Autori: J.Āboliņš. Ozolnieki, 2001. 144 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Obligātais priekšmets LF uzņēmējdarbības specializācijas studentiem, 4. semestris.