Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augsnes zinātne
Kursa kods LauZ1009
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Aldis Kārkliņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Ģeoloģijas pamati. Zemes garozas sastāvs. Ģeoloģiskie procesi. Ģeomorfoloģijas un hidroģeoloģijas pamati. Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes vielu saistīšanas spēja, reakcija, buferspēja. Augsnes šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikāli mehāniskās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Latvijas augsnes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst zināšanas un izpratni par ģeoloģijas pamatjautājumiem, augsnes veidošanos un ģenēzi, svarīgākajām augsnes īpašībām, augšņu klasifikāciju, ģeogrāfiju, kartēšanu, vērtēšanu, spēj kritiski analizēt informāciju. Apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē, informācijas interpretācijā, augšņu datu apstrādē. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads.
2 Zemes garozas sastāvs.
3 Minerāli un ieži.
4 Ūdens ģeoloģiskā darbība.
5 Augsnes veidošanās
6 Augsnes un cilmiežu mineraloģiskais un granulometriskais sastāvs.
7 Augsnes organiskā daļa.
8 Augsnes ķīmiskais sastāvs. Koloīdi.
9 Augsnes fizikālās īpašības.
10 Augsnes hidrofizikālās īpašības un ūdens režīms.
11 Augsnes šķīdums un oksidēšanās–reducēšanās procesi augsnē.
12 Augsnes ģenēze un evolūcija.
13 Augsnes klasifikācija.
14 Latvijas augsnes.
15 Augsnes degradācija. 16 Augsnes kartēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 3 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 18 punktiem (ja zemāks – rakstisks pārbaudījums visas programmas ietvaros).
Obligātā literatūra
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp. Ir LLU FB ~ 200 eks. 4. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.
Papildliteratūra
1. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei / Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
2. Encyclopedia of Soils in the Environment / Ed.-in-chief D. Hillel. Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I 548 pp.; vol. II 542 pp., vol. III 570 pp., vol. IV 459 p. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.
Piezīmes
Obligātais kurss Lauku inženieru fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Zemes ierīcības specialitātē.