Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Latviešu valoda un kultūra
Kursa kods KomZ5002
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Komunikāciju psiholoģija un ētika
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 56
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 98
Kursa apstiprinājuma datums 18/06/2013
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas un dizaina institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., doc. Iveta Līce-Zikmane

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss ietver latviešu valodas zināšanu un prasmju apguvi. Tiek attīstītas aktīvās sarunvalodas un komunikāciju prasmes un dzirdes uztvere, paplašināts aktīvais vārdu krājums, tiek pilnveidotas izrunu iemaņas. Studenti pilnveido leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļauj pietiekami precīzi izteikties par kursā apgūtajiem tematiem, akcentējot arī zināšanas par latviešu tautas kultūru – kultūrmantojumu, garīgo un materiālo kultūru. Uzmanība tiek pievērsta izglītības un karjeras terminu lietošanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – spēj izprast galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamiem tematiem, ar kuriem saskaras studijās, brīvajā laikā; saprot radio un televīzijas saturu tad, kad samērā lēni un skaidri runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri interesē personīgi; izprast biežāk sastopamo pedagoģisko terminu lietojumu saistībā ar specialitāti, veidot priekšstatu par latviešu tautas kultūras daudzveidību. Prasmes – spēj saprast tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar studijām saistīta valoda; prot uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par jautājumiem, kas ir zināmi vai interesē; lietot biežāk sastopamos izglītības un karjeras terminus, raksturot latviešu tautas kultūru. Kompetence – spēj ārzemju ceļojuma laikā verbāli komunicēt; spēj īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus; spēj izstāstīt stāstu, izklāstīt grāmatas vai filmas saturu un izteikt par to savu attieksmi. Spēj saskatīt latviešu tautas kultūras pamatvērtības.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Komunikācija ceļojumā.
2 Kultūrmantojums kā vērtība. Mūsdienu iezīmes. Latvijas kultūrvide.
3 Komunikācija kā nepieciešamība. Pirmā nepieciešamā palīdzība.
4 Latvijas kultūrvide. Starpkultūru saskarsmes prasmes.
5 Komunikācija darba vidē. Norunātas oficiālas/darba tikšanās.
6 Komunikācija masu mēdijos. Radio, televīzija. Brīvais laiks/Izklaide.
7 1.kontroldarbs. Rakstveida komunikācija. Lietišķie raksti.
8 Komunikācijas elementi. Konference. Karjeras izvēle.
9 Maģistra/patstāvīgā darba prezentācija. Master’s thesis/ Individual work presentation.
10 Komunikācijas instrumenti. Patstāvīgā darba prezentācija. Praktisko darbu analīze.
11 Izglītības sistēma Latvijā. Education system in Latvia. Izglītība citā (studenta patstāvīgās mītnes) valstī.
12 Tautas pedagoģija un darba tikums kā vērtība.
13 Komunikāciju partneri. Mācību process skolā. Karjeras konsultants.
14 Sadarbības veidošana. Mana pieredze pedagoģijā/karjeras konsultēšanā. Brīvās izvēles temats kultūras tematikā.
15 2.kontroldarbs. Informācijas un personības mijiedarbība. Praktisko darbu analīze. 16 Atgriezeniskās saites loma veiksmīgas komunikācijas nodrošināšanā. Studiju pieredze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklētas kontaktnodarbības (85%). Izpildīti praktiskie darbi. Nokārtoti 2 kontroldarbi. Ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Nītiņa D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 3.līmenis. Rīga: LVAVP, 2002. 166 lpp.
2. Nītiņa D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4.līmenis. Rīga: LVAVP, 2004. 176 lpp.
3. Latvian Language [tiešsaite] [skatīts 04.04.2013.]. Pieejams http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm 4. Flečere I., Flečers T. Discovering Latvia. Rīga: Zaiga Jansone, 2008. 263 lpp.
Papildliteratūra
1. English - Latvian Online Dictionary - a Bilingual Dictionary from ECTACO [tiešsaite] [skatīts 04.04.2013.]. Pieejams http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17
2. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. 130 lpp. 3. Grīns E. Efektīva personiskā saziņa sabiedriskajās attiecībās. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 294 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ilustrētā zinātne. Rīga: mēdiju grupa TOPS ISSN - 1691-256X. www.ilustretazinatne.lv 2. Izglītība un kultūra. Latvijas republikas nedēļas laikraksts. Rīga: Izglītība. ISSN 1407-4036. www.izglitiba-kultura.lv
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts pilna un nepilna laika maģistru studijās Pedagoģija un Karjeras konsultants, izvēle.