Excel
Kursa nosaukums Ķīmija I
Kursa kods Ķīmi2017
Zinātnes nozare Ķīmija
Zinātnes apakšnozare Neorganiskā ķīmija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 03/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Ķīmijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr.chem., viesdoc. Ilze Čakste

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
„Ķīmijas I” programma paredz apgūt likumsakarības par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas parāda vispārīgās, neorganiskās un vides ķīmijas nozīmīgo lomu izvēlētajā specialitātē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa apgūšanas studentam būs:
• zināšanas un izpratne par neorganisko vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu; zināšanu bāze vieglākai turpmāko studiju kursu apgūšanai un sevis pilnveidošanai, kā arī pamatzināšanas par ķīmisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanas metodēm;
• prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē, studiju procesā un profesionālajā darbībā; • kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī izmantot, risinot ar ķīmiju saistītus jautājumus praktiskā darbā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Lekcija: Ķīmisko elementu periodiskais likums. Ķīmiskās saites.
2 Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. Lab. darbs: Indikatori.
3 Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. Lab. darbs: Bāzes, sāļi. 1. kontroldarbs.
4 Lekcija: Ķīmisko reakciju norises vispārīgās likumsakarības. Lab. darbs: Reakcijas elektrolītu šķīdumos.
5 Lekcija: Sāļu hidrolīze. Lab. darbs: Sāļu hidrolīze. 2. kontroldarbs.
6 Lekcija un laboratorijas darbs: Oksidēšanas-reducēšanas reakcijas. 3. kontroldarbs.
7 Lekcija un laboratorijas darbs: Kompleksie savienojumi. 4.kontroldarbs.
8 Lekcija un laboratorijas darbs:Šķīdumu raksturojums. Izšķīdušās vielas masas daļa, molārā koncentrācija.
9 Lekcija: Osmoze. Raula likumi. pH. 5. kontroldarbs.
10 Lekcija: Ūdeņradis. Ūdens. Lab. darbs: HCl noteikšana.
11 Lekcija: Halogēni. Lab. darbs: Ūdens cietība. 6. kontroldarbs.
12 Lekcija: Skābeklis un sērs. Lab. darbs: Šķīdumu gatavošana.
13 Lekcija: Slāpeklis un fosfors. Lab. darbs: Mitruma noteikšana. 7. kontroldarbs.
14 Lekcija: Ogleklis, silīcijs. Lab. darbs: kvalitatīvās analīzes metodes.
15 Lekcija: Metāli. 8.kontroldarbs. 16 Lekcija: Apkārtējās vides piesārņošanas avoti. Apkopojums un izvērtējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemtas visas laboratorijas darbu atskaites, mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi) un pārrakstīti ne vairāk kā divi kontrodarbi, eksāmenu var nekārtot.
Pamatliteratūra
1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp. 4. E-studiju materiāli: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=691
Papildliteratūra
1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992. 3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv 3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com
Piezīmes
Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Mežzinātne” pilna laika studijās.