Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ķīmija II
Kursa kods Ķīmi1016
Zinātnes nozare Ķīmija
Zinātnes apakšnozare Organiskā ķīmija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ķīmijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Māra Kūka

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst vispārīgas likumsakarības par organisko vielu klasifikāciju, nomenklatūru, organisko savienojumu īpašībām, pārvērtībām un parādībām, kuras saistītas ar šīm pārvērtībām. Zināšanu un prasmju apguves nostiprināšanai izstrādāti mācību materiāli, patstāvīgā darba uzdevumi un paškontroles jautājumi. Ieskaite ar atzīmi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par organiskās ķīmijas pamatjēdzieniem, likumsakarībām, organisko savienojumu mijiedarbību un kritiska izpratne par organiskās ķīmijas vietu un lomu dažādos procesos un parādībās; prasmes izmantot organiskās ķīmijas teorētiskos pamatus, risinot problēmas speciālo studiju priekšmetu apgūšanā, savā zinātnes nozarē, profesionālajā pilnveidē, apkārtējās vides aizsardzībā; kompetence iegūt, analizēt, kritiski vērtēt, izmantot ķīmiska rakstura informāciju, tās vietu un lomu savā studiju procesā un profesionālajā darbībā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Organisko savienojumu uzbūve, klasifikācija, izomērija, reakcijas.
2 Ogļūdeņraži.
3 Halogēnogļūdeņraži.
4 Spirti.
5 Fenoli. ēteri.
6 Sēru, slāpekli saturoši savienojumi.
7 Karbonilsavienojumi.
8 Karbonskābes.
9 Hidroksiskābes.
10 Lipīdi.
11 Ogļhidrāti. Monosaharīdi.
12 Ogļhidrāti. Disaharīdi. Polisaharīdi.
13 Aminoskābes.
14 Peptīdi. Olbaltumvielas.
15 Heterocikliskie savienojumi. 16 Nukleīnskābes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir nostrādāti un aizstāvēti 10 laboratorijas darbi, ieskaitīti 3 patstāvīgie darbi, sekmīgi uzrakstīti 10 pārbaudes darbi. Sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Meirovics L. Organiskā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 526 lpp.
2. Kūka M. Organisko savienojumu nomenklatūra. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 72 lpp. I
3. Kūka M. Lipīdi. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp. 4. Kūka M. Ogļhidrāti. - Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
Papildliteratūra
1. Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 385 lpp.
2. Buddrus J. Grundlagen der Organischen Chemie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 863 p. 3. Грандберг И. Органическая химия. Москва: Дрофа,.2002. 671 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
Piezīmes
Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne", pilna laika studijās.