Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Īpašuma vērtēšanas teorija
Kursa kods JurZ3026
Zinātnes nozare Tiesību zinātnes
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/01/2013
Atbildīgā struktūrvienība Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Vivita Puķīte

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturisko attīstību un nekustamā īpašuma vērtību regulējošajām normas. Apgūst Vērtību teoriju pie nosacījuma - tirgus vērtība kā vērtējuma bāze. Iegūst zināšanas par vērtībām, kuru bāzes var atšķirties no tirgus vērtības. Apgūst nekustamā īpašuma vērtēšanā pielietojamās metodes, un to pielietošanu Īpašos nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par nekustamā īpašuma vērtību, tās veidiem, kā arī veidota izpratne par nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošiem faktoriem un noteikšanas kritērijiem;
• Prasmes - prot pielietot zināšanas par vērtību ietekmējošiem faktoriem, metodēm un kritērijiem nosakot nekustamajam īpašumam dažāda veida vērtības; • Kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes par vērtēšanas metožu pielietojumu dažādiem objektiem dažādu vērtību noteikšanā. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Īpašuma vērtēšanas teorijas studiju kursa saturs, norise un prasības.
2 Nekustamā īpašuma jēdziens un ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistītie pamatjēdzieni.
3 Nekustamā īpašuma vērtēšanas mērķi.
4 Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība.
5 Nekustamā īpašuma vērtību regulējošās normas.
6 Starptautiskie vērtēšanas standarti.
7 Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti LVS-401.
8 Vērtības jēdziens. Vērtības būtība un iespējamības nosacījumi. Vispārējie vērtības veidošanās pamatprincipi.
9 Vērtība, cena un izmaksas.
10 Vērtības aprēķinā izmantojamie finansu matemātikas pamati.
11 Tirgus vērtība kā vērtējuma bāze.
12 Vērtības, kuru bāzes var atšķirties no tirgus vērtības.
13 Izmaksu metode, tās pamatprincips un pielietošana.
14 Ieņēmumu metode, tās pamatprincips un pielietošana.
15 Salīdzināmo darījumu metode, tās pamatprincips un pielietošana. 16 Īpašie nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pēc diviem ieskaitītiem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem var kārtot eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.
2. Īpašuma vērtēšanas standarti. LVS 401. Rīga: Latvijas standarts, VSIA, 2002.
3. Betts Richard M., Ely Silas J. Basic Real Estate Appraisal. USA, Engllewood Cliffs: Prentice Hall Career & Тechnology, 1994. 496p. 4. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda. 1999. 100 lpp.
Papildliteratūra
1. Тарасевич Е.И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.
2. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and Materials. USA, Lincoln Institute of Land Policy, 2006. 320 p. 3. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. Санкт Петербург: Технобалт, 1995. 247 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407- 2. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts LIF Zemes ierīcības profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.