Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datorsistēmu ekonomikas pamati
Kursa kods InfT6034
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datorvadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 12/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., asoc. prof. (Emeritus) Aleksandrs Gailums

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar datora aparatūras un programmatūras novērtējuma faktoriem. Apskatīta informācijas resursu un tehnoloģiju vadīšana. Kurss iepazīstina ar informācijas tehnoloģijām, E-biznesu, E-komerciju. Atsevišķi temati veltīti budžeta un finansu plānošanai, IT izmaksām. Nobeigumā apskatīts telekomunikāciju un mobilo tehnoloģiju izmaksas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par datorsistēmu ekonomikas pamatiem;
• prasmes saistīt iegūtās zināšanas par datorsistēmu ekonomikas pamatiem ar saturu citu kursu studijās; • kompetence risināt problēmas savā profesijā, piedalīties savas profesionālās jomas attīstībā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Digitālās preces.
2 Aparatūras novērtējuma faktori.
3 Programmatūras novērtējuma faktori.
4 Mobilās tehnoloģijas.
5 1. Kontroldarbs.
6 Programmatūras iegādes izmaksas.
7 E-nauda. Norēķini tīklā.
8 Bezvadu tehnoloģijas.
9 2. Kontroldarbs.
10 Budžeta un finanšu plānošana.
11 E-komercija.
12 IT kopējās izmaksas.
13 3. Kontroldarbs.
14 Informācijas sistēmas izveidošana uzņēmumā.
15 Informācijas sistēmas tiešā un netiešā efektivitāte. 16 Biroja automatizētā darba vieta.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.kontroldarbs. Aparatūras un programmatūras novērtējuma faktori;
2.kontroldarbs. E–nauda;
3.kontroldarbs. IT kopējās izmaksas.
Referāta izstrādāšana un aizstāvēšana. Iegūtā punktu summa kontroldarbos un referāta aizstāvēšanā veido semestra kumulatīvo vērtējumu.
Pamatliteratūra
1. Bikse V. Biznesa ekonomiskie pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 156 lpp.
2. Laudon K., Laudon J. Essentials of management Information Systems. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2007.
3. Mckenzie R. Digital economics. Praeger Publishers, 88 PostRoad West, Westport, CT 06881, 2003. 4. Wigand R. Introduction to Business Information Systems. Springer-Verlag Berlin, 2003.
Papildliteratūra
1. Jeston J. Business process management. Oxford ; Burlington : BH/Elsevier, 2007. 2. Low L. Economics of information technology and the media. Singapore University Press, 2002.
Piezīmes
Obligātais kurss ITF maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas”.