Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pētījumu metodoloģija II
Kursa kods InfT5044
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 19/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Vadības sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Ivars Mozga
Dr. sc. ing., prof. Irina Arhipova

Priekšzināšanas
InfT5029, Pētījumu metodoloģija I
Kursa anotācija
Students gūst priekštatu par pētījumu veidiem, tiek dots priekšstats par svarīgām pazīmēm zinātniskā pētījumā, tiek aplūkoti jautājumi par zinātnieka ētikas kodeksu, izglītības un zinātnes sistēmu Latvijā, par zinātniskiem izdevumiem un zinātnisko materiālu datubāzēm Latvijā un ārzemēs. Kurss ir orientēts uz jautājumiem par zinātnisko materiālu analīzi un apkopošanu, kā arī orientēts uz jautājumiem par starptautisku sadarbību zinātnē, zinātniskā darba un pētījumu rezultātu sagatavošanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par pētījuma veidiem, deduktīvu un induktīvu risinājumu specifiku un kuras nodrošina pamatu pētījuma procesam lietišķai un fundamentālai zinātnei; spēj pielietot zināšanas ar IT pētījumu saistīto dažādu jomu saskarē.
• Prasmes: spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību IT procesu novērtēšanā, izmantojot pētījuma metodoloģijas atziņas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par pētījuma veidiem. • Kompetence: spēj maģistra darbā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt IT nozares sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmu jautājumus. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Izglītības un zinātnes dokumenti-Izglītības attīstības koncepcija.
2 Izglītības kvalitāte un efektivitāte Latvijā.
3 Izglītības un zinātnes sistēma Latvijā.
4 Augstskolu likums. Zinātniskās darbības likums.
5 Prioritārie zinātnes virzieni pētījumu finansēšanai.
6 Starptautiskā sadarbība zinātnē-Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiskās attīstības programmas.
7 Zinātniskā darba sagatavošana-zinātniskā darba struktūra.
8 Maģistra darba izstrādes metodiskie norādījumi.
9 Zinātniskā darba menedžments.
10 Zinātniskā darba prezentācija.
11 LLU studentu un maģistrantu zinātniskās konferences nolikums.
12 Pētījuma process lietišķai un fundamentālai zinātnei - problēmas noteikšana, datu vākšana, hipotēzes izvirzīšana.
13 Eksperimentu plānošana.Mērījumu skalu veidi. Datu iegūšanas metodes. Datu analīze un interpretācija.
14 Praktisko darbu aizstāvēšana.
15 Praktisko darbu aizstāvēšana. 16 Praktisko darbu aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jānostrādā visi laboratorijas darbi, jāizpilda patstāvīgais darbs - referāta abstrakts konferencei, patstāvīgais darbs jāaizstāv publiski. Ieskaite.
Pamatliteratūra
1. GTAG 1: Information Technology Risk and Controls. 2nd Edition [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.theiia.org/bookstore/downloads/freetomembers/0_1006.dl_gtag1%202nded.pdf [skatīts 19.01.2016].
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. London: Macmillan Press ltd., 1997. 357 p.
3. Mikkelsen B. Methods for development work and research. A new guide for practitioners. New Delhi: Sage Publication Ltd., 2005. 373 p. 4. Vaishnavi V.K., Kuechler W. Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology. New York: Taylor & Francis Group, 2008. 226 p.
Papildliteratūra
1. Graeser V., Willcocks L., Pisanias N. Developing the IT scorecard: a detailed route map to IT evaluation and performance measurement through the investment life-cycle. London: Business Intelligence, 1998. 396 p.
2. Sekaran U. Research methods for business: a skill-building approach. London: John Wiley & Sons, Inc., 1992. 426 p. 3. Jordan E., Silcock L. Beating IT Risks. London: John Wiley & Sons, Ltd., 2005. 278 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. A List of Computer Science Journals (ISI Indexed) Pieejams: http://www.scribd.com/doc/31428476/A-List-of-Computer-Science-Journals-ISI-Indexed 2. Computer Science Journals. Pieejams: http://dblp.uni-trier.de/db/journals
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ITF maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģijas pilna un nepilna laika studijās.